PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH, RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.000.000...

I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

261500/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 261500 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 243642 - 2013 data 25.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga, ul. Pieniny 30, 92-003 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6793067, fax. 42 6793067.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w następującej kwocie : 40 000,00 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 groszy. 2. Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 10.07.2013 r. o godz. 10 00. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na konto szpitala: GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr 74 1560 0013 2026 0000 1049 0002 do dnia 10.07.2013 r. godz. 10 00 z zaznaczeniem -WADIUM - przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi, nr sprawy 15/2013. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, c) gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, d) gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp. 3. Zamawiający zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). : a) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. f. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. h) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w następującej kwocie : 40 000,00 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 groszy. 2. Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 18.07.2013 r. o godz. 10 00. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na konto szpitala: GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr 74 1560 0013 2026 0000 1049 0002 do dnia 18.07.2013 r. godz. 10 00 z zaznaczeniem -WADIUM - przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi, nr sprawy 15/2013. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, c) gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, d) gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp. 3. Zamawiający zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). : a) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. f. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. h) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego przy ul. Pieniny 30, 92-003 Łódź, budynek Szpitala, parter, pokój nr 6 - Sekretariat Dyrekcji.
W ogłoszeniu powinno być: 18.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego przy ul. Pieniny 30, 92-003 Łódź, budynek Szpitala, parter, pokój nr 6 - Sekretariat Dyrekcji.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu komputerowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leszno
(wielkopolskie)
Dostawa mobilnej sceny z pełnym nagłośnieniem i mobilnym oświetleniem do wykorzystania na zewnątrz i wewnątrz budynku do Biura...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH