PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg sprzedaż nieruchomości położonych w Świnoujściu przu ul. Uzdrowiskowej.

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świnoujście / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

32799897

Powierzchnia

365 m2

Cena

912 000 zł

OpisPREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej.
Informacja o nieruchomości
NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ,
POŁOŻONE W DZIELNICY NADMORSKIEJ, 100 M OD MORZA !!!
Lp. Oznaczanie geodezyjne
działki
Pow.
działki
w [m2]
Nr księgi
wieczystej
Cena wywoławcza nieruchomości Wadium Postąpienie
1
17/22 728 SZ1W/00018632/3 1.820.000 zł 100.000 zł
20.000 zł
2 17/23 380 SZ1W/00018632/3 950.000 zł 50.000 zł
10.000 zł
3 17/24 365 SZ1W/00018632/3 912.000 zł
50.000 zł
10.000 zł
4 17/25 432 SZ1W/00018632/3 1.080.000 zł 60.000 zł
15.000 zł
Działki zlokalizowane są przy promenadzie i wejściu na plażę, obok nowej zabudowy apartamentowej i pensjonatowej. Nieruchomości zbywane w stanie istniejącym.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmujący obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia przyjęty Uchwałą Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010r (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 58 poz.1146): ). Nieruchomości oznaczone w m.p.z.p. symbolem:
Pozycja 1: 64 UH, UG - zabudowa usługowa handlu i gastronomii;
Pozycja 2,3,4: 63a UH, UG - zabudowa usługowa handlu i gastronomii.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z projektem koncepcyjnym zabudowy usługowej na przedłużeniu ul. Trentowskiego z marca 2011 roku wykonanym przez firmę Via Nova Pracownię Architektury Przemysław Cieślak.
Nabywca zobowiązuje się do zakończenia realizacji zabudowy w stanie surowym zamkniętym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w terminie 36 miesięcy od nabycia nieruchomości. W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu, nabywca zobowiązuje się zapłacić Miastu Świnoujście, po uprzednim wezwaniu z 30-dniowym terminem, karę umowną w wysokości odpowiadającej cenie nabycia nieruchomości w cenie nominalnej.
W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek, co do terminu realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego Nabywcę. Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Miasto Świnoujście roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego Nabywcy, a Nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.
Informacje o przetargu
I przetarg odbył się: 22.11.2013r., II przetarg odbył się 09.04.2014 r.
Przetarg odbędzie się 25.07.2014 roku o godzinie 10.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego nr 1/5 (I piętro).
Podatek od towarów i usług VAT- Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży- na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23 %.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S.A. - Świnoujście nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 - do dnia 21.07.2014 roku. - za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta.
2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),
osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami);
w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z póź. zmianami).
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327 86 22, 607 495 388, 691 441 319, fax 91 327 86 12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Informacje dla Nabywcy
Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S.A. - Świnoujście nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy notarialnej.
32799897

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych (trasy 1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz dowóz dzieci...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Środa Wielkopolska
(wielkopolskie)
PN 25/13 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ GRUP KRWI MIKROMETODA ŻELOWA WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH