PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg ustny na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego.

GMINA ŚCINAWA

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-18

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ścinawa / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

32588422

Powierzchnia

51 m2

Cena

52 221 zł

OpisBurmistrz Ścinawy ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Jana Pawła II nr 6/8 w Ścinawie o pow. użytkowej 12,90 m2, stanowiącego kuchnię wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w skład których wchodzą trzy pokoje i łazienka z WC o łącznej pow. 50,90 m2 oraz piwnica o pow. 5,80 m2 i udziałem wynoszącym 100/1000 we wspólnych częściach budynku i w gruncie oznaczonym numerem geodezyjnym 360/10 o pow. 0,0559 ha w obr. 2 miasta Ścinawy - KW LE1U/00036719/8. Teren jest przeznaczony w m.p.z.p pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego, na terenie określonym granicami powodzi z 1997 r. oraz strefą zagrożenia powodziowego. Jako obiekt figurujący w wojewódzkiej ewidencji zabytków, budynek nr 6 przy ulicy Jana Pawła II w Ścinawie podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza wynosi 52 221 zł.
1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej wyżej odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 r. o godzinie 9.00 w lokalu nr 20 w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa Rynek 17 59-330 Ścinawa.
2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem lub gotówką wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej nieruchomości ustalone na kwotę 2 611,05 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w Banku Spółdzielczym we Wschowie oddział w Ścinawie 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005, z tym że środki pieniężne winny być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa najpóźniej w dniu
12 listopada 2013 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Osoby fizyczne winny stawić się na przetarg osobiście, z dowodem osobistym (dowodami osobistymi w przypadku małżeństwa) i dowodem wniesienia wadium. Osoba prawna winna przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej do wglądu umowę spółki, uchwałę organu właściwego spółki zezwalającą na nabycie konkretnej nieruchomości (nr geod. obręb geod.), wyciąg z właściwego rejestru handlowego z ujawnionymi osobami, które upoważnione są do składania oświadczenia woli w imieniu spółki, dowód wniesienia wadium. Pełnomocnicy winni okazać się pełnomocnictwem notarialnym i dowodem tożsamości.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w celu zawarcia umowy notarialnej. Burmistrz Ścinawy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6. Jeżeli uczestnik przetargu nie wygra przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Cena ta, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.
8. Koszty związane ze wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca. Nabywca ponosi także koszty związane z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej.
9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu przez właściwy organ z ważnych powodów.
10. Właściciele gruntu uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, jeżeli urządzenia te zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
11. Informuje się, że nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży.
12. Grunt uzbrojony jest w przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, teletechniczne.
13. Cywilnoprawna umowa sprzedaży jest odpłatną dostawą towaru - lokalu mieszkalnego i podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt.10a powołanej wyżej ustawy.
14. Nabywca zobowiązuje się pokryć koszty opracowania dokumentacji technicznej budynku nr 6 przy ulicy Jana Pawła II w Ścinawie w części odpowiadającej udziałowi w nieruchomości wspólnej. Zapis ten umieszczony będzie w umowie notarialnej sprzedaży lokalu.
15. Gmina Ścinawa oświadcza, biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2010.243.1623 z późn. zm.), a to art. 5 ust.3, 4 oraz 5 cytowanej ustawy, iż dla budynku położonego w Ścinawie, przy ulicy Jana Pawła II nr 6 w Ścinawie nie została ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Gmina Ścinawa oświadcza również, iż nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego opisanego wyżej ani też lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla budynku wskazanego wyżej. Nabywca oświadcza, iż akceptuje oświadczenie Gminy Ścinawa jw., jak również oświadcza, iż wyraża zgodę na sprzedaż lokalu bez świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto nabywca oświadcza, iż wobec powyższego nie wnosi i nie będzie wnosić żadnych roszczeń i pretensji z tytułu braku ustalenia, braku sporządzenia oraz braku przekazania czy też udostępnienia w jakikolwiek sposób przez Gminę Ścinawa stosownego świadectwa charakterystyki energetycznej. Nabywca ponadto wyraża zgodę na odpowiednie umieszczenie zapisów o treści podanej powyżej w umowie notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II nr 6/8 w Ścinawie.
16. Budynek przy ulicy Jana Pawła II nr 6 w Ścinawie jest przeznaczony do rewitalizacji. Szczegółowe informacje związane z finansowaniem tej inwestycji można uzyskać u zarządcy nieruchomości - CZN Sp. z o.o. Centrum Zarządzania Nieruchomościami - z siedzibą w Lubinie przy ulicy Bolesława Prusa, tel. 76 746 48 78
17. Wyznaczone na dzień 7 maja 2013 r. , 3 lipca 2013 r. przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości nie doszły do skutku z powodu braku uczestników przetargu.
18. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/pozostałe przetargi (ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami - Wiesława Kalinowska pod numerem telefonu 76 8412605 (e-mail kierownikgg@scinawa.pl) lub w pok. nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w godzinach pracy Urzędu.
32588422

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Słońsk, gmina Słońsk
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(wielkopolskie)
Nieruchomość położona w Trzebini w rejonie ulicy Kopalnianej
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Trzebinia
(śląskie)
DOSTAWA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH, KREDEK Z NADRUKIEM, I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (3 CZĘŚCI) ZP-21_2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH