PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów

URZĄD GMINY

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-01

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chynów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32429397

Powierzchnia

1 132 m2

Cena

32 000 zł

OpisO G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY CHYNÓW
O PRZETARGACH
Wójt Gminy Chynów
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów:
1. Działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 88/9 o obszarze 1132 m kw., położona w obrębie Grobice Nowe, gm. Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00057314/2.
Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie zabudowanym, przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. (Dojazd do działki odbywa się: drogą krajową nr 50, a następnie odchodzącą od niej lokalną drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 300 m drogą gruntową). Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektrycznej.
Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie przeznaczonym pod drobną wytwórczość, przemysł, rzemiosło.
Cena wywoławcza - 32000 zł + 23% VAT.
Wadium - 3200 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 października 2012 roku.
Drugi przetarg odbył się w dniu 27 marca 2013 roku.
Uwaga! Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).
2. Działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr. 134/6 o obszarze 726 m kw., położona w obrębie Drwalew, gm. Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00041803/2.
Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie zabudowanym, przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej.
Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo, usługi publiczne.
Cena nieruchomości - 30000 zł + 23% VAT.
Wadium - 3000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 10.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 października 2012 roku.
Drugi przetarg odbył się w dniu 27 marca 2013 roku.
Uwaga! Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).
3. Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 42 o obszarze 0,35 ha, położona w obrębie Wola Kukalska, gm. Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00078466/5.
Opis nieruchomości: działka położona jest w centralnej części miejscowości, przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektrycznej. Obszar działki jest porośnięty drzewami.
Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów działka położona jest na terenie przeznaczonym do kontynuacji i uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Cena wywoławcza - 30300 zł + 23% VAT.
Wadium - 3100 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 10.40 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 października 2012 roku.
Drugi przetarg odbył się w dniu 27 marca 2013 roku.
Uwaga! Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).
4. Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 90 o obszarze 0,22 ha, położona w obrębie Wola Kukalska, gm. Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00078466/5.
Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie zabudowanym, przy drodze publicznej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektrycznej. Obszar działki jest zadrzewiony.
Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza - 33000 zł.
Wadium - 3300 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 października 2012 roku.
Drugi przetarg odbył się w dniu 27 marca 2013 roku.
5. Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 18 o obszarze 0,09 ha, położona w obrębie Sikuty, gm. Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00078569/7.
Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie niezabudowanym, pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej.
Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza - 1600 zł.
Wadium - 160 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 11.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 października 2012 roku.
Drugi przetarg odbył się w dniu 27 marca 2013 roku.
Sprzedaż działek opisanych w poz. 4 i 5 jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm).
Nieruchomości wystawione do sprzedaży opisane w poz. 1, 2, 3, 4 i 5 stanowią własność Gminy Chynów, nie są obciążone i nie są przedmiotem innych zobowiązań.
Warunki przetargu:
1. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 5 lipca 2013 r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów nr: 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.
Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów.
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do złożenia do komisji przetargowej przed przetargiem oświadczenia, że zapoznały się z przedmiotem przetargu oraz że w przypadku potrzeby wznowienia granic danej nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.
6. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów, o czym informację wraz z podaniem przyczyny podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.
8. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
10. Koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz pokrywa nabywca.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie lub telefonicznie (48) 661-57-38.
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 29 maja 2013 r. do dnia 10 lipca 2013 r. i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl
Chynów, dnia 29 maja 2013 r.
WÓJT GMINY
(-) Tadeusz Zakrzewski
32429397

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku ul. Marii Konopnickiej 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Siedlce
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH