PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wawrzyniaka 39

POZNAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S.A. W LIKWIDACJI

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-09

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33102308

Powierzchnia

6 688 m2

Cena

3 586 000 zł

OpisOBWIESZCZENIE
likwidator spółki Poznańskie Zakłady Graficzne spółka akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wawrzyniaka 39, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Jeżyce, mapa nr 16, działki 100/1, 101 o łącznej powierzchni 6688 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00110400/2.
Prowadzącym przetarg jest spółka Poznańskie Zakłady Graficzne spółka akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu (60-502), przy ul. Wawrzyniaka 39.
Przetarg ustny (publiczna licytacja) przeprowadzony zostanie w dniu 5 maja 2015 roku o godz. 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Jan Kanecki przy ul. Mickiewicza 19 w Poznaniu.
Cena wywoławcza za przedmiot sprzedaży wynosi kwotę netto 3.586.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Minimalna wartość postąpienia wynosi 40.000,00 zł netto. Oferta wiąże oferenta do czasu zaoferowania przez innego oferenta, przed ustaniem postąpień, ceny wyższej.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 4 maja 2015 roku wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży, tj. kwotę 358.600,00 zł. Wadium należy uiścić na niżej wskazany rachunek bankowy spółki Poznańskie Zakłady Graficzne spółka akcyjna w likwidacji w Poznaniu (60-502), przy ul. Wawrzyniaka 39:
32 1020 4027 0000 1302 0031 7479
Za dzień uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania w/w rachunku bankowego.
Wadium przepada na rzecz spółki Poznańskie Zakłady Graficzne spółka akcyjna w likwidacji w Poznaniu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wartości nominalnej bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, w terminie 7 dni od dnia wskazania przez tychże oferentów rachunków bankowych właściwych do zwrotu wadium. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz spółki Poznańskie Zakłady Graficzne spółka akcyjna w likwidacji w Poznaniu, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Po udzieleniu przybicia, oferent, który zaoferował najwyższą cenę (nabywca), poinformowany zostanie przez organizatora przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Termin aktu notarialnego wyznaczony zostanie na dzień nie późniejszy jak 30 dni od dnia udzielania przybicia. Nabywca obowiązany jest do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny uznaje się moment uznania rachunku bankowego sprzedającego. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium, które przepada na rzecz spółki Poznańskie Zakłady Graficzne spółka akcyjna w likwidacji w Poznaniu.
Z przedmiotem sprzedaży, Regulaminem sprzedaży oraz Operatem szacunkowym zapoznać się można codziennie w Poznaniu (60-502) przy ul. Wawrzyniaka 39, w terminie szczegółowo uzgodnionym indywidualnie z likwidatorem pod numerem telefonu +48 604 129 301.
33102308

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz w okresie od...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wąsosz
(podlaskie)
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowo-sprzętowej z przeznaczeniem na wytwornicę solanki do celów zimowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH