PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg w ustny w formie licytacji na sprzedaż działki zabudowanej budynkami położonymi w Ińsku

POCZTA POLSKA S.A. REGION INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ińsko / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

32268065

Powierzchnia

14 621 m2

Cena

1 987 000 zł

OpisOBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI IŃSKO, UL. ORZECHOWA 1
w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. 2007 nr 27, poz. 177 ze zm.)
1. Sprzedawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
i TP Edukacja i Wypoczynek sp. z o.o. ul. Erazma Ciołka 6, 01-402 Warszawa
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska SA Region Infrastruktury w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, i TP Edukacja i Wypoczynek sp. z o.o. ul. Erazma Ciołka 6, 01-402 Warszawa
3. Przedmiot sprzedaży:
IŃSKO, ul. Orzechowa 1
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym ze stołówką i hotelem o pow. użytkowej 598,21 m2, wczasowym "zielony" o pow. użytkowej 427,20 m2, czterema budynkami wczasowymi o pow. użytkowej 102,90 m2 każdy, budynkiem wczasowym z kawiarnią o pow. użytkowej 896,00 m2, budynkami hydroforni i trafostacji oraz wiatą o pow. zabudowy 54,28 m2, położonymi na działce nr 481 o powierzchni 14 621 m2 w miejscowości Ińsko przy ul. Orzechowej 1, gmina Ińsko, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie.
Nieruchomość stanowi współwłasność Poczty Polskiej SA - udział 52%, i TP Edukacja i Wypoczynek - udział 48%. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr SZ1T/00062127/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie posiada certyfikatu energetycznego.
Cena wywoławcza netto: 1.987.000,00 zł Minimalne postąpienie: 20.000,00 zł Wadium: 198.700,00 zł
(sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT)
4. Przetarg w formie ustnej odbędzie się w siedzibie prowadzącego - pokój nr 309A, III piętro w budynku przy al. Niepodległości 41/42 w Szczecinie, w dniu 12 lutego 2013 r. o godz. 13.00.
5. Wadium wnoszone w gotówce powinno być wpłacone nie później niż do dnia 8 lutego 2013 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej SA.
6. Wadium wnoszone w gotówce w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na konto Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem "Wadium - przetarg IŃSKO".
7. Nieruchomość można oglądać w dniu 28 stycznia 2013 r. w godz. 11.00-13.00.
UWAGA - Wadium:
a) przepadnie na rzecz Poczty Polskiej SA, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
b) przepadnie na rzecz Poczty Polskiej SA, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
c) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
d) złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji, podlega zwrotowi bezpośrednio po licytacji lub unieważnieniu przetargu.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wniesienie wadium w podany wyżej sposób,
b) wypełnienie przez oferenta wniosku o udział w przetargu (na miejscu), zawierającego: dane osobowe, PESEL, NIP, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu ustnego, przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń, jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu przetargu,
c) przedłożenie Komisji Przetargowej nw. dokumentów:
dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemców przedłożenie w tłumaczeniu przysięgłym na język polski dokumentów stwierdzających tożsamość, potwierdzonych przez Polski Konsulat,
pełnomocnictwa notarialnego, jeżeli oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych nabywających nieruchomość w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) lub oświadczenia o nabyciu nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ze środków pochodzących z majątku odrębnego (jeśli dotyczy),
w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz komplet dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu,
w przypadku spółek odpis Umowy Spółki i uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników lub innego właściwego organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,
odpisu decyzji z Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 KC (Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), z siedzibą za granicą, dokumentów potwierdzających status prawny i rejestrację; dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski; zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP.
d) przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium,
e) przedłożenie Komisji Przetargowej oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku niewygrania przez uczestnika przetargu, oraz adres do korespondencji, na który należy odesłać inne dokumenty zebrane od oferenta zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.
9. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.
10. Nabywca, pod rygorem utraty wadium i utraty prawa wynikającego z przybicia, jest obowiązany zapłacić cenę nabycia jednorazowo, nie później niż na dwa dni robocze przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej SA.
11. Kancelarię notarialną - miejsce zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, termin i osobę notariusza, Sprzedający wskaże wyłonionemu Nabywcy pisemnie po zakończeniu przetargu. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.
13. W związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro na dokonanie czynności prawnej - sprzedaż nieruchomości - wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. 1996 nr 106, poz. 493 ze zm.), zgoda Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
14. Datę zawarcia umowy notarialnej sprzedaży Poczta Polska SA wskaże pisemnie wyłonionemu Nabywcy w ciągu 7 dni na adres zgodny z podanym w protokole z przetargu, po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa (ustawa z dnia 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Dz.U. 1996 nr 106 poz. 493, ze zm.).
15. Poza ceną nabycia wygrywający przetarg ponosi koszt sporządzenia ostatniego operatu szacunkowego i koszt pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (w kwocie 1.491,35 zł brutto), koszty związane z zawarciem umowy notarialnej kupna-sprzedaży i postępowania wieczysto-księgowego, oraz koszty świadectwa energetycznego poniesione w razie wniosku nabywcy o sporządzenie takiego świadectwa.
16. Nabywca uiści Sprzedającemu opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w 2013 roku, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony podpiszą umowę przenoszącą własność nieruchomości.
17. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży - aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 14.
18. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.poczta-polska.pl/nieruchomosci oraz pod numerem telefonu 91 440 14 65.
19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu. W przypadku naruszenia przepisów stwierdza się unieważnienie przetargu.
32268065

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny na sprzedaż działki
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Pobiedziska
(wielkopolskie)
Modernizacja drogi gmi9nnej na dz. 227 w m. Ruda-etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Korczew
(mazowieckie)
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Infobroker systemowy organizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH