PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

40071/2014

Opis

Kraków: Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Numer ogłoszenia: 40071 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37508 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6161230, faks 12 6161217.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zawarta umowa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marta Kumorek Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR, ul. Racławicka 14/31, 30-075 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3658,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5043,00
Oferta z najniższą ceną: 5043,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5043,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
a) zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego zawartego w trybie przetargu nieograniczonego, b) nie minął okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, c) zamówienia uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, d) wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa na mocy umowy Nr W/I/2628/SR/77/2011 zawartej dnia 07.09.2011 r., powierzyła Wykonawcy - Pani Marcie Kumorek - prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Marta Kumorek Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamówienie na: Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictw dla Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa w 2011 roku -postępowanie nr OR-10.271.123.2011. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający na etapie procedury przetargowej przewidział możliwość skorzystania z udzielania zamówień uzupełniających. Wartość obecnie realizowanego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Powyższe uzasadnienie wyczerpuje przesłanki do stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puńsk
(podlaskie)
Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, w ramach realizacji projektu nr KIK/20 Wkład w poprawę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH