PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Częstochowa / śląskie

Numer ogłoszenia

148145/2014

Opis

Częstochowa: Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 148145 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118837 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 37 24 200, faks 34 37 24 250.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ilości 150 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określający rodzaj i ilość zamawianego asortymentu wraz z wymaganą gramaturą poszczególnych produktów określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Dostarczane w ramach paczek produkty nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Mają być świeże, o dobrym smaku, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają: kod kreskowy oraz nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze, gramaturze lub ilości j.m. (np. sztuk) w opakowaniu. Gramatura oferowanych artykułów spożywczych nie może być mniejsza od gramatury określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli waga produktu będzie mniejsza od wymaganej, uznane to zostanie jako niezgodność z SIWZ, a oferta będzie odrzucona. Terminy przydatności do spożycia poszczególnych artykułów w dniu dostawy nie mogą być krótsze, niż terminy podane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek oferowanych produktów spożywczych. Próbki muszą znajdować się w opakowaniach, które posiadają: kod kreskowy oraz nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze, gramaturze lub ilości j.m. (np. sztuk) w opakowaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z oferowanych produktów nie spełnia wymagań SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Po zakończonym postępowaniu przetargowym przedłożone na wezwanie próbki zostaną zwrócone Wykonawcom na ich wniosek, z wyłączeniem Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający w przypadku czekolady bądź wyrobów czekoladowych wchodzących w skład paczek, NIE DOPUSZCZA PRODUKTÓW CZEKOLADOPODOBNYCH. Przez produkt czekoladopodobny Zamawiający rozumie produkt cukierniczy, podobny w wyglądzie i smaku do czekolady, w którym tłuszcz kakaowy zastąpiono tłuszczem innych roślin. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i we własnym zakresie, bezpośrednio do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w budynku Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Staszica 10 w Częstochowie. Wykonawca przy udziale co najmniej dwóch własnych przedstawicieli zapewni szybkie i sprawne rozładowanie oraz dostarczenie paczek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w sposób nie zakłócający prawidłowej pracy Ośrodka. Każda paczka winna być zapakowana w torbę polipropylenową dopuszczoną przez przepisy do kontaktów z żywnością, zaopatrzoną w mocny uchwyt umożliwiający ręczne przenoszenie zapakowanych artykułów (Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy paczek w reklamówkach polietylenowych). Koszt torby został ujęty w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) i należy go uwzględnić przy ustalaniu ceny ofertowej. Produkty spożywcze wchodzące w skład paczek pakowane fabrycznie w słoiki lub w puszki powinny być dostarczone w oddzielnych kartonach, w celu należytego ich zabezpieczenia przed ewentualnym stłuczeniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru dostawy oraz koszt załadunku i rozładunku paczek. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków, obniżonej wartości lub jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie nie przekraczającym 24 godzin od pierwotnego terminu odbioru dostawy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.73.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KAWON Sp. Jawna
Wiesława i Krzysztof Kłósek, ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-270 Siewierz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43398,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36944,86
Oferta z najniższą ceną: 35809,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36944,86
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Papowo Biskupie
(kujawsko-pomorskie)
Zakup , dostawa , montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego cyfrowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH