PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA DEBATY NA TEMAT OFERTY PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.3 BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZCTWA...

Wojewódzki Urząd Pracy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

193687/2014

Opis

Katowice: PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA DEBATY NA TEMAT OFERTY PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.3 BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZCTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 W ZAKRESIE M.IN. DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, WZMOCNIENIA SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO, W TYM SYSTEMU DUALNEGO.
Numer ogłoszenia: 193687 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182925 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, woj. śląskie, tel. 0 32 757 33 61, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu wojewódzctwa nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA DEBATY NA TEMAT OFERTY PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.3 BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZCTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 W ZAKRESIE M.IN. DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, WZMOCNIENIA SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO, W TYM SYSTEMU DUALNEGO..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, realizacja oraz emisja debaty radiowej na temat oferty Priorytetu Inwestycyjnego 10.3 BIS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie m.in. dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym systemu dualnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a. Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie, realizację oraz emisję debaty radiowej na temat oferty Priorytetu Inwestycyjnego 10.3 BIS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie m.in. dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym systemu dualnego.

b. Zorganizowanie publicznej dyskusji ma się przyczynić do promocji możliwości wsparcia, jakie przewiduje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz budowy pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego.

c. Usługa będzie obejmować:
stworzenie scenariusza spotkania we współpracy z Zamawiającym,
przygotowanie debaty w zakresie organizacyjnym, technicznym i logistycznym,
zaproszenie i zapewnienie uczestników debaty - prowadzącego dziennikarza, przedstawiciela systemu oświaty (eksperta), pracodawców, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz ewentualnie innych gości - lista osób do uzgodnienia z Zamawiającym,
nagranie debaty radiowej w studio na terenie woj. śląskiego - w formie min. 30 - max 45 minutowego programu,
produkcja zapowiedzi (tzw. promosa) debaty na antenie radiowej o długości max 30 sekund,
nagranie podsumowania debaty w formie min. 10 max. 15 minutowego programu, podczas którego zostaną przedstawione najciekawsze wypowiedzi,
dopuszcza się urozmaicenie debaty dodatkowymi materiałami, np. sondą uliczną, mini reportażami wykorzystanie dodatkowych elementów będzie zależało od przyjętego scenariusza debaty;
zapewnienie opieki dziennikarskiej podczas przygotowania i realizacji usługi,
zapewnienie odpowiedniej oprawy muzycznej wyprodukowanych materiałów,
1 - krotną emisję debaty w stacji lub stacjach radiowych obejmujących swym zasięgiem łącznie całe woj. śląskie (wówczas debata musi zostać wyemitowana w każdej ze stacji, które łącznie obejmują swym zasięgiem całe woj. śląskie),
2 - krotną emisję podsumowania debaty na antenie radiowej w stacji lub stacjach radiowych obejmujących swym zasięgiem łącznie całe woj. śląskie (podsumowanie musi zostać 2-krotnie wyemitowane w każdej ze stacji, które łącznie obejmują swym zasięgiem całe woj. śląskie),
min. 14-krotną emisję promosów zapowiadających debatę w ciągu 7 dni poprzedzających emisję debaty - w przypadku emisji debaty na antenie 1 stacji radiowej, w przypadku emisji debaty w kilku stacjach radiowych łącznie obejmujących swym zasięgiem całe woj. śląskie - min. 14-krotna emisja promosów poprzedzających debatę w każdej ze stacji,
emisja debaty oraz podsumowań debaty w godzinach od 8.00 do 20.00
z uwzględnieniem specyfiki ramówki danej stacji radiowej (w bloku programów o charakterze społeczno-ekonomicznym zapewniającym największą słuchalność) - do akceptacji Zamawiającego,
promosy mają znaleźć się na pozycji premium w bloku reklamowym: pierwsza-ostatnia pozycja w min. 50% emisji w najlepszym czasie słuchalności,
w jednym bloku reklamowym promos może zostać wyemitowany tylko raz; godziny emisji: 6.00 - 20.00,
co najmniej 1 stacja radiowa, na antenie której emitowana będzie debata, podsumowanie debaty oraz promosy będzie miała słuchalność na poziomie minimum 2,5 % (zgodnie z badaniem Radio Track, realizowanym na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, za okres: grudzień 2013 - maj 2014),
przekazanie nagrań (debaty, podsumowania debaty oraz promosa) w wersji elektronicznej w formacie MP3 lub innym obsługiwanym przez Windows Media Player - ostateczny format do uzgodnienia z Zamawiającym,
bezterminowa licencja na wykorzystanie wyprodukowanych materiałów na następujących polach eksploatacji (radio, Internet, utrwalenie na nośnikach elektronicznych wykorzystywanych w dystrybucji bezpośredniej m.in. płyty CD-DVD, pamięć USB).

d. Harmonogram współpracy:
Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały źródłowe na temat oferty Priorytetu Inwestycyjnego 10.3 BIS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie m.in. dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym systemu dualnego w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych
od podpisania umowy dane dziennikarza (moderatora debaty) zaangażowanego w realizację usługi wraz z dokumentacją dotyczącą wymaganego doświadczenia (np. CV);
Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego media plan w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy; media plan może ulec zmianie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, w szczególności ze względu na konieczność zapewnienia obecności zaproszonych gości - uczestników debaty;
Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego scenariusz debaty oraz propozycję treści promosa debaty w terminie 4 dni roboczych od podpisania umowy; Zamawiający akceptuje lub zgłasza uwagi do przesłanych treści w terminie 3 dni roboczych od przekazania;
Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego nagrania promosów, debaty oraz podsumowania debaty w terminie 7 dni roboczych od zaakceptowania scenariuszy promosa oraz debaty; Zamawiający akceptuje lub zgłasza uwagi do przesłanych treści w terminie 5 dni roboczych od przekazania.
Wykonawca zobowiązuje się do wyemitowania na końcu każdego materiału informacji
o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, iż wszystkie nagrane materiały zostały wyemitowane zgodnie z zaakceptowanym media planem.
W przypadku niewyemitowania danego materiału (promosa, debaty lub podsumowania debaty) w terminie zgodnym z media planem, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia emisji w innym terminie i czasie antenowym o równej wartości do czasu, w którym miał on być wyemitowany oraz dodatkowo jednej bezpłatnej emisji podsumowania debaty w terminie przez siebie wybranym. O nowym czasie emisji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na dzień przed emisją.
e. Wykonawca na etapie realizacji usługi zapewni:
dziennikarza (moderatora debaty) posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy redakcyjnej w radiu zajmujący się tematyką społeczno-ekonomiczną; doświadczenie w prowadzeniu (moderowaniu) co najmniej 1 debaty/dyskusji o tematyce społeczno-ekonomicznej, która została wyemitowana w mediach regionalnych lub krajowych (radiu, telewizji lub Internecie) w ciągu ostatnich 3 lat;
lektorów - co najmniej 2 różne głosy do realizacji każdego z nagrań.

f. Termin realizacji usługi: do 31 października 2014 r .
g. Kwestie finansowe związane z realizacją usługi:
w cenie realizacji usługi należy uwzględnić: kreację, produkcję, emisję, bezterminową licencję oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
warunkiem zapłaty za wykonaną usługę jest dostarczenie Zamawiającemu:
- papierowej wersji podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia,
że wyprodukowane materiały wyemitowano zgodnie z media planem;
- elektronicznej wersji wyprodukowanych materiałów - w formacie MP3 lub innym uzgodnionym z Zamawiającym obsługiwanym przez Windows Media Player.

h. Elementy oferty składane do przetargu:
Propozycja dotycząca doboru stacji radiowych.
Wycena wartości usługi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.20.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Pomoc Techniczna PO KL na rok 2014.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Reklamy OKAY Radia Katowice, Julusza Ligonia 29, 40-036 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25825,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17220,00
Oferta z najniższą ceną: 17220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17220,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH