PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Realizacja Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie

Gmina Końskie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Końskie / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

83359/2013

Opis

Końskie: Realizacja Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie
Numer ogłoszenia: 83359 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64627 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1/24, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3723249, 3723720, faks 041 3722955.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje demontaż, opakowanie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest usuwanych z dachów budynków położonych na terenie Miasta i Gminy Końskie (w ilości około 1 100 m2) oraz opakowanie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie (w ilości około 16 000 m2 ). Wykonawca prac jest obowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a w szczególności: 1. Zabezpieczyć obiekt oraz teren wokół niego przed rozprzestrzenianiem się pyłów azbestu, umieścić tablicę ostrzegawczą o treści: Uwaga Zagrożenie azbestem oraz Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. -Zdemontować tam gdzie jest to możliwe wyroby azbestowo - cementowe w całości. -Wszystkie zdemontowane wyroby azbestowo - cementowe szczelnie opakować folią o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. -Po wykonaniu prac teren robót i jego otoczenie starannie oczyścić. -Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu gospodarczego. -Odpady zawierające azbest będą składowane na przystosowanym do tego celu składowisku tj składowisko odpadów zawierających azbest, Dobrów 8, 28 - 142 Tuczępy. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów - zarządzającemu składowiskiem, który potwierdzi ten fakt na Karcie przekazania odpadu. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości, a po zakończeniu prac obowiązkiem Wykonawcy będzie potwierdzenie ilości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z budynków lub odpadów usuwanych z posesji w jednostkach wagowych (Mg) oraz złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy pisemnej informacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31). Zamawiający zastosuje przelicznik: 1m2 płyt cementowo - azbestowych- waży 11 kg...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Mościckiego43, Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67916,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80532,00
Oferta z najniższą ceną: 80532,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98127,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wyraz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na...
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Lublin
(lubelskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w obrębie Płońsko gm. Przelewice
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Płońsko gm. przelewice
(zachodniopomorskie)
Udrożnienie koryta i lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Cichy w km 3+800-6+500 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH