PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont ciągu dróg gminnych nr 108520 od km 0+000 do km 1+280 oraz na dz. o nr ewid. nr 2803 od km 0+340 do km 1+165 w m. Łowisko

Gmina Kamień

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kamień / podkarpackie

Numer ogłoszenia

203515/2014

Opis

Kamień: Remont ciągu dróg gminnych nr 108520 od km 0+000 do km 1+280 oraz na dz. o nr ewid. nr 2803 od km 0+340 do km 1+165 w m. Łowisko
Numer ogłoszenia: 203515 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182029 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamień, Kamień 287, 36-053 Kamień, woj. podkarpackie, tel. 015 8556776 w. 20, faks 017 8557735.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągu dróg gminnych nr 108520 od km 0+000 do km 1+280 oraz na dz. o nr ewid. nr 2803 od km 0+340 do km 1+165 w m. Łowisko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont ciągu dróg gminnych: nr 108520 od km 0+000 do km 1+280 oraz na dz. o nr ewid. nr 2803 od km 0+340 do km 1+165 w m. Łowisko
1. Korytowanie
2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
3. Podbudowa z kruszywa, warstwa dolna gr. 15 cm po zagęszczeniu
4. Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna gr. 10 cm po zagęszczeniu
5. Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym średnia gr. 7 cm po zagęszczeniu
6. Warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej gr. 3 cm
7. Warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej gr. 3 cm
8. Warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 cm
9. Plantowanie poboczy
10. Odwodnienie, ścieki z prefabrykatów betonowych na odcinku 210 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa będąca załącznikiem nr 10 i przedmiar robót załącznik nr 11..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. ul. 37-110 Żołynia
Partner: PBI WMB Sp. zo.o. 27-600 Sandomierz, Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 565071,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 442761,16
Oferta z najniższą ceną: 442761,16 / Oferta z najwyższą ceną: 507495,91
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH