PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zielona Góra / lubuskie

Numer ogłoszenia

282238/2014

Opis

Zielona Góra: Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Numer ogłoszenia: 282238 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233710 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4519200, faks 068 4519230.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe dachu płaskiego, dwuspadowego, na pięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wraz z czterema zewnętrznymi wiatrołapami wejściowymi. Kompleksowy remont dachu obejmuje: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejących trzonów kominowych murowanych, pokrycia papowego, docieplenia wierzchniej warstwy dachu, instalacji odgromowej, obróbek i opierzenia blacharskiego z rynnami i rurami spustowymi, stalowego naczynia wzbiorczego, z wywiezieniem elementów rozbiórkowych i ich utylizacją. b) przemurowanie ponad dachem trzonów kominowych wentylacyjnych z cegły pełnej z przewodami otwartymi bocznie, docieplenie styropianem, wykonanie wyprawy z tynku, przykrycie prefabrykowanymi czapami betonowymi, c) podwyższenie ponad dachem trzonów kominów wentylacyjnych prefabrykowanych poprzez montaż rur PCV zakończonych trójnikami z pcv na kanale, umożliwiającymi wentylację, obetonowanie, docieplenie styropianem, wykonanie wyprawy z tynku, przykrycie prefabrykowanymi czapami betonowymi, d) wymianę istniejącego opierzenia blacharskiego krawędzi dachu pasa nadrynnowego, z obróbką trzonów kominowych i szczytu budynku oraz wiatrołapów wejściowych z blachy tytanowo-cynkowej. e)wykonanie wylewki wyrównawczej betonowej dachu z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej dachu, z podwójnej papy termozgrzewalnej f) z uwagi na deformację rur i rynien z pcv, wymianie na nowe z blachy tytanowo-cynkowej podlega instalacja do odprowadzania zewnętrznych wód opadowych, g) wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206). CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 45261320-3 kładzenie rynien 45261410-1 izolowanie dachu 45261420-4 uszczelnianie dachu 45261900-3 naprawa i konserwacja dachów 45261211-6 wykonywanie pokryć dachowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jaki należy wykonać zawarty jest specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki Nr 9 i Nr 10 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w STWiOR i przedmiarach robót, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w STWiOR i przedmiarach robót, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w projekcie jak również nie powodujące konieczności wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych przez wykonawcę materiałów i urządzeń należy obowiązkowo załączyć do oferty. Oferowanie przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych jest dopuszczalne tylko na etapie składania oferty. W przypadku nie dołączenia dokumentów potwierdzających równoważności proponowanych materiałów i urządzeń do oferty, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań projektowych bez zmian. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 45.26.12.11-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Lemańczyk Maciej,
JANK-BUD Janusz Kina, ul. Londyńska 24/6A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 239841,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 205000,00
Oferta z najniższą ceną: 205000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 266366,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH