PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ - II ETAP, W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM. JANA BRZECHWY W KOSZALINIE UL....

Szkoła Podstawowa nr 13 im .Jana Brzechwy w Koszalinie

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

92572/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 92572 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78254 - 2015 data 08.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 13 im .Jana Brzechwy w Koszalinie, ul. Rzemieślnicza 9, 75-243 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 343 38 23, fax. 094 343 38 23.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Wykonawca wnosi wadium:
1. w pieniądzu, sposób przekazania:
na konto Zamawiającego: m Bank 81 1140 2118 0000 2383 1000 1005
- lub w jednej z poniżej podanych form:
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zatrzymuje wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Wadium Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Wykonawca wnosi wadium:
1. w pieniądzu, sposób przekazania:
na konto Zamawiającego: m Bank 86 1140 2118 0000 2383 1000 1005
- lub w jednej z poniżej podanych form:
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zatrzymuje wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Najniższa cena..
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Najniższa cena i okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.
XV Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium Waga
a) Cena ofertowa [A] 95
b) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane[B] 5

Ocenie będą podlegać tylko oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2. Kryterium - Cena ofertowa zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:
A = Cena najtańszej oferty x 95 pkt
Cena ocenianej oferty

gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 95 punkty.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą, że jeżeli trzecia cyfra jest większa lub równa od 5 - to zaokrąglamy w górę, jeżeli mniejsza - to nic nie zmieniamy, a pozostałe cyfry odcinamy.
3. Kryterium - Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane [B] zostanie obliczone w następujący sposób:
-MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 48 miesięcy
-MAKSYMALNY okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 72 miesięcy.
-Okres gwarancji należy PODAĆ W MIESIĄCACH w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
-Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji otrzyma 0 punktów.
Maksymalnie można otrzymać 5 punktów.
-Punkty w kryterium okres gwarancji [B] będą przyznawane w następujący sposób:
OKRES GWARANCJI (miesiące) ILOŚĆ PUNKTÓW
48 miesięcy 0 pkt
60 miesięcy 3 pkt
72 miesięcy 5 pkt
4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza oferta. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgonie z poniższym wzorem:
C = A + B

gdzie:
A liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium - cena ofertowa
B liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium - okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
C łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach


Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2015
godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie ul. Rzemieślnicza 9 -
sekretariat Szkoły...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2015
godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie ul. Rzemieślnicza 9 -
sekretariat Szkoły..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego - IV części, nr sprawy:49/ZP/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jedlińsk
(mazowieckie)
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Jawor
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH