PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy. Postępowanie znak OO.271.6.2013.

Gmina Miejska Iława

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Iława / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

40697/2013

Opis

Iława: Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy. Postępowanie znak OO.271.6.2013.
Numer ogłoszenia: 40697 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27537 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 6490159, 6490101, faks (089) 649 26 31.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy. Postępowanie znak OO.271.6.2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontami dróg gruntowych znajdujących się na terenie miasta Iławy, administrowanych przez Urząd Miasta Iławy. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie, 2) Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie, 3) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 do stabilizacji mechanicznej z zagęszczeniem mechanicznym, 4) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 31,5/63 do stabilizacji mechanicznej z zagęszczeniem mechanicznym, 5) Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm, 6) Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 25 cm, 7) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 8) Prace inne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiania, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych( STWiORB), tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy), oraz wzorze umowy wraz załącznikami. 4. Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45.23.31.42-6. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Remontowo-Budowlane Artur Jeziorski, ul. Malborska 24, 14-200 Iława, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126486,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 85414,28
Oferta z najniższą ceną: 85414,28 / Oferta z najwyższą ceną: 85414,28
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH, RÓWNOWARTOŚCI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Remont schodów przy sali rehabilitacji i terapii ruchowej (wejście od parkingu)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chobienia
(dolnośląskie)
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH