PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont drogi powiatowej 3537S na odcinku ul. Szkolnej w Adamowicach.

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

290832/2014

Opis

Rybnik: Remont drogi powiatowej 3537S na odcinku ul. Szkolnej w Adamowicach.
Numer ogłoszenia: 290832 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259524 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4227478, 4227874, faks 032 4227479.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej 3537S na odcinku ul. Szkolnej w Adamowicach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Remont drogi powiatowej 3537S na odcinku ul. Szkolnej w Adamowicach, od skrzyżowania z drogą 5604S do zjazdu do przedszkola , długości 256 m, polegający na :
remoncie istniejącej nawierzchni jezdni , nawierzchni ciągów pieszych, umocnieniu dna i skarp rowu korytkami żelbetowymi i płytami betonowymi ażurowymi , regulacji obiektów kanalizacji deszczowej;
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
Roboty rozbiórkowe:
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 168,1 m2
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cmx 7 cm 16,50 m2
- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej 123 m
- rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej 151m
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grub. 6 cm 37,01 m2
- demontaż studzienki ściekowej 1 szt.
Odwodnienie i regulacja urządzeń:
- montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych śred. 500 mm 1 szt.
- montaż kanału z rur PVC śred. 200 mm 25 m
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 4 szt.
- regulacja pionowa studzienki ściekowej 3 szt.
- montaż pokrywy nadstudziennej i włazów żeliwnych 2 szt.
- umocnienie rowów korytkami żelbetowymi 125 m
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi 150 m2
Chodniki , krawężniki , obrzeża
- koryta na poszerzeniach jezdni i chodników głęb. 20 cm 373,5 m2
- koryta na poszerzeniach jezdni i chodników głęb. 26 cm 75,9 m2
- koryta na poszerzeniach jezdni i chodników głęb. 60cm 36,7 m2
- krawężniki kamienne o wym. 15x30 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo - piaskowej 297,5m
- krawężniki betonowe o wym. 15x30 na ławie betonowej i podsypce cementowo - piaskowej 34 m
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm na ławie betonowej 237m
- podbudowa pod chodnik z tłucznia kamiennego grub. 20 cm (strona lewa) 388,1 m2
- chodnik z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cem. - kostka odzysk 40,4 m2
Jezdnia
- frezowanie nawierzchni jezdni głęb. 2 cm 1930 m2
- oczyszczenie nawierzchni 1930 m2
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 1930 m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min. asfaltową 232 t
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 1930 m2
- warstwa ścieralna z mieszanki min. asf. grysowej grub. 5 cm 1930 m2
Pobocza
- utwardzenie poboczy z tłucznia kamiennego grub. 10 cm w uprzednio wykonanym korycie 99,7 m2
Prace wykończeniowe
- plantowanie skarp i korony nasypów 160 m2
- roboty ziemne - wywóz nadmiaru ziemi 16 m3
- wywóz gruzu po robotach rozbiórkowych 22,75 m3

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.23.33.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska , ul. Turystyczna 1B, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski, ul. Turystyczna 1B, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 364041,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 283645,50
Oferta z najniższą ceną: 283645,50 / Oferta z najwyższą ceną: 431310,03
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjno - rekreacyjnych i edukacyjno - integracyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mława
(mazowieckie)
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Głogów
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH