PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont drogi Wiśniowa - Lipnik przez Pańskie nr dz. 732/1, 732/2, 732/3 w miejscowości Wiśniowa w km 0+000-1+300.

Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wiśniowa / małopolskie

Numer ogłoszenia

110755/2014

Opis

Wiśniowa: Remont drogi Wiśniowa - Lipnik przez Pańskie nr dz. 732/1, 732/2, 732/3 w miejscowości Wiśniowa w km 0+000-1+300.
Numer ogłoszenia: 110755 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132420 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy, Wiśniowa 441, 32-412 Wiśniowa, woj. małopolskie, tel. 12 2714552 w. 38, faks 12 271 45 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi Wiśniowa - Lipnik przez Pańskie nr dz. 732/1, 732/2, 732/3 w miejscowości Wiśniowa w km 0+000-1+300..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Kod CPV dla przedmiotowych inwestycji:
45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg
1.2 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:
Remont drogi Wiśniowa - Lipnik przez Pańskie nr dz. 732/1, 732/2, 732/3 w miejscowości Wiśniowa w km 0+000-1+300.
1.3 Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka drogi oraz robót towarzyszących.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 9 (Przedmiar robót nr 1) oraz załącznik nr 10 (Przedmiar robót nr 2) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowa, która zawarta będzie na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową ryczałtową na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena wynika z przedstawionej przez wykonawcę oferty.
Uwaga: Należy zwrócić szczególną uwagę na krotności w przedmiarach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OMEGA
Zakład Sieci Wod.-Kan.
Irzyk Jarosław, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 454562,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 258627,70
Oferta z najniższą ceną: 258627,70 / Oferta z najwyższą ceną: 401707,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice - rejon nr 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Gliwice
(śląskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotniczej w Studzionce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pszczyna
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH