PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Płytnica

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałcz / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

499988/2013

Opis

Wałcz: Remont i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Płytnica
Numer ogłoszenia: 499988 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 472786 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2500213, faks 0-67 25002 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Płytnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i konserwacją dróg leśnych w Nadleśnictwie Płytnica .Zadanie nr 1- roboty budowlane związane z remontem i konserwacją dróg leśnych Leśnictwie Bukowa Góra Zadanie nr 2 - roboty budowlane związane z remontem i konserwacją dróg leśnych w innych Leśnictwach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zakres remontu: -wykonanie koryta z zagęszczeniem , -dowóz gruzu betonowo - ceglanego 0-63mm, wykonanie podbudowy, gr. warstwy 15 do 30 cm, /grubość warstwy po zagęszczeniu/, -grubości warstw zaznaczone szczegółowo w przedmiarach robót, -profilowanie, -wałowanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 - konstrukcja nawierzchni i gruntu -spadki poprzeczne 3-5 %, -szerokość drogi 3,0 m, -gruz w zakresie Wykonawcy, -uprzątnięcie terenu, -odprowadzenie wody z powierzchni drogi w terenie równinnym na grunt przyległy / spadki poprzeczne i wyniesienie niwelety drogi / a odcinki dróg na stokach rowki odwadniające i spadki poprzeczne -długości remontowanych odcinków przedstawiono w przedmiarach robót...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Arkadiusz Cepek, ul. Główna 45, 78-611 Szwecja, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83757,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 93756,75
Oferta z najniższą ceną: 93756,75 / Oferta z najwyższą ceną: 93756,75
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie drogi gminnej nr 270131W - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki od km 0+165,00 do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Celestynów
(mazowieckie)
remont 3 lokali mieszkalnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tczew
(pomorskie)
Dostawa taśm do drukarek liniowych Tally Mannesmann do siedziby Zamawiajacego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH