PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego 493

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Malbork / pomorskie

Numer ogłoszenia

135167/2013

Opis

Malbork: Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego 493
Numer ogłoszenia: 135167 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227130 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 6460400, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego 493.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach remontu izolacji przeciwwilgociowych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku obejmuje m. in.
a/roboty rozbiórkowe
b/roboty izolacyjne
c/tynkowanie
d/roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
e/roboty instalacyjne kanalizacyjne
f/roboty instalacyjne elektryczne
g/usługi wywozu odpadów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają :
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ.
- Przedmiar robót stanowiący /jako dokument pomocniczy/
Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy do obliczenia ceny ryczałtowej, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Roboty pominięte lub zaniżone w przedmiarze a występujące w opisie przedmiotu zamówienia stanowią ryzyko wykonawcy i uznane będą za ujęte w cenie ryczałtowej oferty. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiaru robót należy załączyć do oferty dla celów informacyjnych.
Oferta winna zostać tak skalkulowana by uwzględniała wszystkie koszty, również koszty towarzyszące.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
Teren inwestycji można oglądać w dni robocze w godz. od 8-15.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 82-200 Malbork ul. Al. Wojska Polskiego 493..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.23.32.60-9, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 90.51.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TEKTONIKA Anna Latowska 80-180 Gdańsk ul.łódzka 38 D/11, ul.łódzka 38 D/11, Gdańsk, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260162,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 192510,87
Oferta z najniższą ceną: 192510,87 / Oferta z najwyższą ceną: 2456585,28
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZAKUP PALIW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mińsk Mazowiecki
(mazowieckie)
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac leśnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Stargard Szczeciński
(zachodniopomorskie)
Dostawa akcesoriów i narzędzi laparoskopowych i histeroskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH