PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w...

Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

55173/2013

Opis

Warszawa: Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 55173 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24557 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 57-92-523, faks 0-22 57-92-524.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca zobowiązuje się do:
1)wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, specyfikacją, harmonogramem oraz kosztorysami, jak też zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego;
2)zapewnienia wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
3)zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania robót;
4)wykonywania robót powodujących hałas, zapylenie lub inne uciążliwości w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, z wyłączeniem godzin 8:15-16:15 w dni robocze, a także pory nocnej;
5)prowadzenia wszelkich robót w sposób nieutrudniający trybu pracy Ministerstwa Środowiska oraz innych urzędów mających siedzibę w budynku Ministerstwa Środowiska;
6)zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych w miejscu wykonywanych robót, w tym usuwania z miejsca wykonywania robót wszelkich zbędnych urządzeń i materiałów oraz odpadów;
7)przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
8)utrzymywania porządku w miejscu wykonywania robót oraz w udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeniach;
9)doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po ich zakończeniu;
10)pisemnego zgłaszania do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zgłoszenia robót do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót;
11)przekazania Zamawiającemu dokumentacji, protokołów pomiarów i atestów w zakresie dotyczącym wykonywanych robót, w tym atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń;
12)współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywania jego zaleceń;
13)powołania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy;
14)udostępnienia danych osobowych osób wykonujących prace objęte zamówieniem, za zgodą tych osób.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)udostępnienia nieodpłatnie Wykonawcy możliwości poboru energii elektrycznej oraz wody w zakresie niezbędnym do wykonania robót;
2)dokonywania odbiorów częściowych robót zanikających bądź ulegających zakryciu.
3.Na czas trwania robót Zamawiający udostępni Wykonawcy:
a.pomieszczenie na magazyn materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót;
b.szatnię z możliwością korzystania z umywalki i sanitariatu.
4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia własnego mienia.
5.Po wykonaniu i odbiorze robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu pomieszczenia, o których mowa w pkt. 3, w stanie niepogorszonym.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 2-letniej (24 miesiące) gwarancji na wykonane prace..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD, ul. Władysławów 12A, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281868,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 306000,00
Oferta z najniższą ceną: 258262,65 / Oferta z najwyższą ceną: 460916,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część III. Rejon Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Myślenice
(małopolskie)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowościach GDYNIA BABIE DOŁY, GDYNIA GRABÓWEK, RZUCEWO,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Remont dróg gminnych w miejscowości Łopuszno: ul. Górki Łopuszańskie, ul. Zakładowa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łopuszno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH