PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego D Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w...

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Suwałki / podlaskie

Numer ogłoszenia

122827/2014

Opis

Suwałki: Remont korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego D Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Rozwój polsko-litewskiej turystyki medycznej - trans graniczna baza specjalistycznej opieki medycznej
Numer ogłoszenia: 122827 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155652 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, faks 087 5629594.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego D Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Rozwój polsko-litewskiej turystyki medycznej - trans graniczna baza specjalistycznej opieki medycznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego D Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu
Rozwój polsko-litewskiej turystyki medycznej - transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ.
3.Zaleca się aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikuje dla swoich potrzeb inwentaryzację stanu istniejącego, zbada aktualny stan pomieszczeń przeznaczonych do prac remontowych oraz zapozna się ze sposobem i systemem działania Szpitala od strony organizacyjnej.
4.Obiekt jest funkcjonującym szpitalem wielospecjalistycznym, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części szpitala niebędącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
5.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
6.Prace prowadzone będą bezpośrednio w działającym obiekcie. Z tych powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu.
7.Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie prac związanych z przedmiotem zamówienia w ciągu całej doby (w godzinach ciszy nocnej Wykonawca może wykonywać prace nie emitujące hałasu.)
8.Wykonywanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby w minimalnym stopniu zakłócić funkcjonowanie Przychodni Szpitalnych, Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Bufetu, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Oddziałów Szpitalnych.
9.Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.
10.Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
11.Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
12.Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i 36 miesięcznej rękojmi za wady rękojmi .
13.Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie).
14.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot zamówienia należy również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadających aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty i inne.
15.Wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub numeru katalogowego danego produktu z katalogu wskazanego producenta, służy dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób danego producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno - eksploatacyjno - użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt nr SPF/1.3/PL/19 pt. Rozwój polsko-litewskiej turystyki medycznej - transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gober Firma Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23ABC/61, Suwałki, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260162,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 350000,00
Oferta z najniższą ceną: 350000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 627300,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białogard
(zachodniopomorskie)
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonej we wsi Młynarze gm. Zabrodzie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Wyszków
(mazowieckie)
Usługi hotelowe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH