PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Elbląg / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

76872/2012

Opis

Elbląg: Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Numer ogłoszenia: 76872 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29425 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2398400, faks 55 2398405.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
Przedmiot główny:
Nazewnictwo wg CPV: roboty remontowe i renowacyjne
Przedmioty dodatkowe:
Nazewnictwo wg CPV: roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Nazewnictwo wg CPV: roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiot zamówienia składa się z 3 części opisanych w pkt XVIII SIWZ.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie robót remontowych w zakresie:
1) branży ogólnobudowlanej,
2) branży sanitarnej,
3) branży elektrycznej

Szczegółowy zakres robót do wykonania określają przedmiary robót stanowiące ZAŁĄCZNIKI NR 6-8 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remontowych stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że zakres remontów poszczególnych lokali mieszkalnych może zawierać tylko wybrane elementy robót, określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Remontowych.

3. W pozycjach opisujących przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót.
5. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji w terenie, w celu ustalenia wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia przedłożył polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego:
a) ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,
b) ubezpieczenie osób trzecich.
7. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.
8. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia -ul. Brzozowa 8/10 w Elblągu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. OKNO-TECH
Bożena Janowicz, ul. Mazurska 13, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12963,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12908,23
Oferta z najniższą ceną: 12908,23 / Oferta z najwyższą ceną: 13156,65
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia -ul. Lubraniecka 20/IV/8w Elblągu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. KONCEPT
Jerzy Grygorowicz, Kraskowo 12, 14-420 Młynary, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14368,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13636,01
Oferta z najniższą ceną: 13636,01 / Oferta z najwyższą ceną: 14497,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dąbrowa Górnicza
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Srokowo: Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Srokowie działka 724 obręb Srokowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Srokowo
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH