PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz, należących do Gminy Swarzędz

Gmina Swarzędz

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Swarzędz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

21435/2013

Opis

Swarzędz: Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz, należących do Gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 21435 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 525380 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz, należących do Gminy Swarzędz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz, należących do Gminy Swarzędz
(CPV): 45233252-0, 45233142-6, 45233141-9.
Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędz oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Swarzędz
(wg bieżących potrzeb Zamawiającego).
Zamówienie obejmuje:
1. Remont nawierzchni bitumicznej do 15 m2.
2. Remont nawierzchni bitumicznej powyżej15 m2 wraz z regulacją urządzeń podziemnych.
3. Remont nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nowej konstrukcji o powierzchni poniżej 15 m2.
4. Remont nawierzchni bitumicznej z naprawą i wykorzystaniem podbudowy oraz uzupełnieniem do 20% o powierzchni poniżej 15 m2.
Wszelkie zlecenia będą przekazywane w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną w formie e - mail lub fax. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie prowadzonych robót poprzez prawidłowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (MP Nr 24, poz. 184).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną o przystąpieniu do robót oraz wskazania ich lokalizacji wraz z planowanym terminem prowadzenia robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie wykonawczym, kosztorysie przedmiarowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo - Handlowy BUD-HANEX Hanka Maria Sobierajska, ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 652439,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 273982,50
Oferta z najniższą ceną: 273982,50 / Oferta z najwyższą ceną: 273982,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy pieczywa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne pomieszczeń w piwnicy w budynku nr 108 w kompleksie wojskowym przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa ciągnika rolniczego w leasingu operacyjnym
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Drohiczyn
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH