PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont nawierzchni ulicy Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

50799/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 50799 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49437 - 2012 data 01.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, fax. 74 6414404.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu. Obecnie ulica Mikołaja Kopernika na odcinku od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do wjazdu na parking Urzędu Miejskiego jest drogą jednokierunkową, na pozostałym odcinku dwukierunkową. Stanowi dojazd do miejsc użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i obiektów usługowych. Zabudowa wokół ulicy to przede wszystkim budynki użyteczności publicznej (Teatr Lalki i Aktora, szkoła podstawowa, Urząd Miejski). Ogólny opis zadania: Roboty na ulicy Mikołaja Kopernika mają być wykonywane w dwóch etapach, tj.: - ETAP I od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Buczka, - ETAP II od skrzyżowania z ul. Buczka do pl. Magistrackiego. Nie ma możliwości prowadzenia powyższych robót jednocześnie, remont skrzyżowania ulic Buczka-Kopernika należy wykonać metodą połówkowego zajęcia jezdni z zachowaniem przejazdu przez skrzyżowanie. Ze względu na różne metody remontu, remont nawierzchni ulicy Mikołaja Kopernika został podzielony na trzy odcinki, tj.: - ODCINEK nr I od km 0+000,00-0+057,30 - ODCINEK nr II od km 0+057,30- 0+156,80 - ODCINEK nr III od km 0+156,80- 0+188,70. Zakres prac na Odcinku nr I i Odcinku nr III, tj. od skrzyżowania z aleją Wyzwolenia (0+000,00) do skrzyżowania z ulicą M. Buczka (0+057,30) oraz od posesji nr 2 (0+156,80) do pl. Magistrackiego (0+188,70) obejmuje roboty na jezdni polegające na zerwaniu istniejącej warstwy bitumicznej. Istniejącą kostkę granitową na tych odcinkach należy przebrukować zachowując normatywną konstrukcję. Na chodnikach połamane płyty granitowe oraz krawężniki należy wymienić na nowe lub jeżeli jest możliwe dalsze wykorzystanie, należy obciąć ich krawędzie. Istniejący chodnik w rejonie Ratusza należy przebrukować. W rejonie Urzędu Miejskiego przeprojektowano istniejącą zatokę postojową zachowując normatywną szerokość min. 2,5 m Zakres prac na Odcinku nr II, tj. od skrzyżowania z ul. M. Buczka (0+057,30) do posesji nr 2 (0+156,80) obejmuje roboty na jezdni polegające na przebudowie nawierzchni. Jezdnia zostanie wykonana z kostki granitowej. Z uwagi na złe warunki gruntowe zaprojektowano dren o średnicy 150 mm. Końcówki drenu należy wpiąć do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Po obu stronach ulicy należy wykonać ścieki przykrawężnikowe z kostki granitowej dwurzędowej. Należy zachować istniejącą szerokość jezdni oraz chodników. Konstrukcje nawierzchni drogi projektuje się na natężenie ruchu KR2. Konstrukcja nawierzchni drogi ODCINEK nr I km 0+000,00-0+057,30 ODCINEK nr III km 0+156,80- 0+188,70 - warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku 16/18 cm - miał kamienny 5 cm - wzmocnienie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 10 cm razem 33 cm Wartość E2 na istniejącej podbudowie winna wynosić min 120 MPa. W miejscach gdzie warunek ten nie jest spełniony należy dokonać wzmocnienia. Konstrukcja nawierzchni drogi ODCINEK nr II km 0+057,30- 0+156,80 - warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku 9/11 cm - miał kamienny 5 cm - wzmocnienie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 25 cm - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego 15 cm - ulepszone podłoże, kruszywo stabilizowane cementem, Rm = 2,5 MPa 15 cm razem 71 cm Konstrukcja nawierzchni chodników, zjazdu oraz zatoki postojowej została przedstawiona w uproszczonym projekcie budowlanym. Po zakończeniu robót drogowych należy zamontować balustradę przyścienną oraz kosze na śmieci. Przewidywany zakres robót: roboty drogowe: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznych o grub. średnia 3 cm - 555,00 m2 - rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki granitowej - 1112,30 m2 - rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej (chodniki, zjazdy, zatoka postojowa) - 990,00 m3 - rozebranie nawierzchni chodników z płyt granitowych - 223,95 m2 - roboty ziemne (nasypy i wykopy) - 537,00 m3 - ustawienie krawężników granitowych - 486,80 m - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej dwurzędowej - 229,90 m - powierzchnia nawierzchni jezdni - 1122,30 m2 - nawierzchnia chodników - 531,95 m2 - nawierzchnia zatoki postojowej i zjazdu - 229,90 m2 odwodnienie: - wykonanie drenażu rurociągów rur drenarskich O 150 - 95,00 m inne elementy: - montaż balustrady przyściennej - 42,00 m - zakup i montaż koszy na śmieci - 3 szt. Balustrada przyścienna zostanie wykonana na zlecenie Zamawiającego i przekazana Wykonawcy robót drogowych. Balustrada zostanie wykonana z rur stalowych o średnicy 50 mm. Poręcz zakończona zostanie kutymi elementami ozdobnymi w kształcie kuli. Poręcz będzie wsparta na ozdobnych wspornikach stalowych wzorowanych na oryginalnych wyrobach o podobnym przeznaczeniu z drugiej połowy XIX wieku. Montaż poręczy do cokołu kamiennego będzie za pomocą kotew rozprężnych w ilości 36 szt. Balustrada zostanie wykonana w kolorze czarnym matowym lub grafitowym. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia), 2) sporządzanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu wszelkich niezbędnych uzgodnień, 3) wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, 4) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 6) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 7) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy - Prawo budowlane), 8) wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 9) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót, 10) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego pochodzącego z rozbiórki, 11) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz zapisami w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 12) zorganizowanie i utrzymywanie w okresie trwania umowy zaplecza budowy w celu przeprowadzania rady budowy, bieżących spotkań i narad roboczych..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu. Obecnie ulica Mikołaja Kopernika na odcinku od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do wjazdu na parking Urzędu Miejskiego jest drogą jednokierunkową, na pozostałym odcinku dwukierunkową. Stanowi dojazd do miejsc użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i obiektów usługowych. Zabudowa wokół ulicy to przede wszystkim budynki użyteczności publicznej (Teatr Lalki i Aktora, szkoła podstawowa, Urząd Miejski). Ogólny opis zadania: Roboty na ulicy Mikołaja Kopernika mają być wykonywane w dwóch etapach, tj.: - ETAP I od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Buczka, - ETAP II od skrzyżowania z ul. Buczka do pl. Magistrackiego. Nie ma możliwości prowadzenia powyższych robót jednocześnie, remont skrzyżowania ulic Buczka-Kopernika należy wykonać metodą połówkowego zajęcia jezdni z zachowaniem przejazdu przez skrzyżowanie. Ze względu na różne metody remontu, remont nawierzchni ulicy Mikołaja Kopernika został podzielony na trzy odcinki, tj.: - ODCINEK nr I od km 0+000,00-0+057,30 - ODCINEK nr II od km 0+057,30- 0+156,80 - ODCINEK nr III od km 0+156,80- 0+188,70. Zakres prac na Odcinku nr I i Odcinku nr III, tj. od skrzyżowania z aleją Wyzwolenia (0+000,00) do skrzyżowania z ulicą M. Buczka (0+057,30) oraz od posesji nr 2 (0+156,80) do pl. Magistrackiego (0+188,70) obejmuje roboty na jezdni polegające na zerwaniu istniejącej warstwy bitumicznej. Istniejącą kostkę granitową na tych odcinkach należy przebrukować zachowując normatywną konstrukcję. Na chodnikach połamane płyty granitowe oraz krawężniki należy wymienić na nowe lub jeżeli jest możliwe dalsze wykorzystanie, należy obciąć ich krawędzie. Istniejący chodnik w rejonie Ratusza należy przebrukować. W rejonie Urzędu Miejskiego przeprojektowano istniejącą zatokę postojową zachowując normatywną szerokość min. 2,5 m Zakres prac na Odcinku nr II, tj. od skrzyżowania z ul. M. Buczka (0+057,30) do posesji nr 2 (0+156,80) obejmuje roboty na jezdni polegające na przebudowie nawierzchni. Jezdnia zostanie wykonana z kostki granitowej. Z uwagi na złe warunki gruntowe zaprojektowano dren o średnicy 150 mm. Końcówki drenu należy wpiąć do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Po obu stronach ulicy należy wykonać ścieki przykrawężnikowe z kostki granitowej dwurzędowej. Należy zachować istniejącą szerokość jezdni oraz chodników. Konstrukcje nawierzchni drogi projektuje się na natężenie ruchu KR2. Konstrukcja nawierzchni drogi ODCINEK nr I km 0+000,00-0+057,30 ODCINEK nr III km 0+156,80- 0+188,70 - warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku 16/18 cm - miał kamienny 5 cm - wzmocnienie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 10 cm razem 33 cm Wartość E2 na istniejącej podbudowie winna wynosić min 120 MPa. W miejscach gdzie warunek ten nie jest spełniony należy dokonać wzmocnienia. Konstrukcja nawierzchni drogi ODCINEK nr II km 0+057,30- 0+156,80 - warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku 9/11 cm - miał kamienny 5 cm - wzmocnienie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 25 cm - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego 15 cm - ulepszone podłoże, kruszywo stabilizowane cementem, Rm = 2,5 MPa 15 cm razem 71 cm Konstrukcja nawierzchni chodników, zjazdu oraz zatoki postojowej została przedstawiona w uproszczonym projekcie budowlanym. Po zakończeniu robót drogowych należy zamontować balustradę przyścienną oraz kosze na śmieci. Przewidywany zakres robót: roboty drogowe: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznych o grub. średnia 3 cm - 555,00 m2 - rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki granitowej - 1112,30 m2 - rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej (chodniki, zjazdy, zatoka postojowa) - 990,00 m3 - rozebranie nawierzchni chodników z płyt granitowych - 223,95 m2 - roboty ziemne (nasypy i wykopy) - 537,00 m3 - ustawienie krawężników granitowych - 486,80 m - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej dwurzędowej - 229,90 m - powierzchnia nawierzchni jezdni - 1122,30 m2 - nawierzchnia chodników - 531,95 m2 - nawierzchnia zatoki postojowej i zjazdu - 229,90 m2 odwodnienie: - wykonanie drenażu rurociągów rur drenarskich O 150 - 95,00 m inne elementy: - montaż balustrady przyściennej - 42,00 m - zakup i montaż koszy na śmieci - 3 szt., znaki drogowe - demontaż i montaż słupków od znaków drogowych - 12 szt., - demontaż i montaż istniejących znaków drogowych - 17 szt. Balustrada przyścienna zostanie wykonana na zlecenie Zamawiającego i przekazana Wykonawcy robót drogowych. Balustrada zostanie wykonana z rur stalowych o średnicy 50 mm. Poręcz zakończona zostanie kutymi elementami ozdobnymi w kształcie kuli. Poręcz będzie wsparta na ozdobnych wspornikach stalowych wzorowanych na oryginalnych wyrobach o podobnym przeznaczeniu z drugiej połowy XIX wieku. Montaż poręczy do cokołu kamiennego będzie za pomocą kotew rozprężnych w ilości 36 szt. Balustrada zostanie wykonana w kolorze czarnym matowym lub grafitowym. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia), 2) sporządzanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu wszelkich niezbędnych uzgodnień, 3) wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, 4) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 6) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 7) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy - Prawo budowlane), 8) wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 9) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót, 10) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego pochodzącego z rozbiórki, 11) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz zapisami w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 12) zorganizowanie i utrzymywanie w okresie trwania umowy zaplecza budowy w celu przeprowadzania rady budowy, bieżących spotkań i narad roboczych.
Zasady demontażu i montażu słupków i znaków drogowych
1. DEMONTAŻ TARCZY ZNAKU DROGOWEGO jednostka : 1 szt. Demontaż tarczy znaku drogowego obejmuje: - zdjęcie ze słupka tarczy znaku drogowego (odkręcenie śrub, zdjęcie objemek itp.), - transport znaku do miejsca składowania (magazyn).
2. MONTAŻ TARCZY ZNAKU DROGOWEGO (dotyczy również montażu tabliczek) jednostka : 1 szt. Montaż tarczy znaku obejmuje: - przymocowanie tablic znaków drogowych do istniejących słupków (przy pomocy śrub, objemek itp.) bez ceny znaku, - transport znaku z magazynu do miejsca ustawienia.
3. DEMONTAŻ SŁUPKA ZNAKU DROGOWEGO jednostka : 1 szt.
Demontaż słupka znaku drogowego obejmuje: - odkopanie słupka, wyjęcie słupka, oczyszczenie słupka z betonu, - transport słupka do miejsca składowania (magazynu).

4. MONTAŻ SŁUPKA ZNAKU DROGOWEGO (słupek stalowy O 60)
jednostka : 1 szt.
4.1. dotychczasowego (bez materiału w postaci słupka)
W kalkulacji ceny jednostkowej należy ująć cenę użytych materiałów.
Montaż słupka znaku drogowego obejmuje: - wykonanie dołu, ustawienie słupka do pionu, zabetonowanie słupka mieszanką betonową, - transport słupka z magazynu (miejsca składowania) do miejsca ustawienia.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH