PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont nawierzchni utwardzonych dróg i chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Postępowanie...

Gmina Miejska Iława

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Iława / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

41655/2013

Opis

Iława: Remont nawierzchni utwardzonych dróg i chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Postępowanie znak OO.271.5.2013.
Numer ogłoszenia: 41655 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27465 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 6490159, 6490101, faks (089) 649 26 31.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni utwardzonych dróg i chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Postępowanie znak OO.271.5.2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni utwardzonych dróg i chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: 1) część 1 - remont chodników i dróg - przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1 w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiania, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy), SIWZ, oraz wzorze umowy dla części 1 wraz załącznikami. 2) część 2 - remont oznakowania pionowego - przedmiotem zamówienia jest remont oznakowania pionowego oraz wbudowanie nowych oznakowań pionowych ulic Iławy będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy według podanego zasięgu i wyszczególnionego zakresu zadań: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (części 2) w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy) oraz wzorze umowy dla części 2 wraz załącznikami. b) Tarcze znaków drogowych odblaskowe muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220. poz.2181) c) Demontowane tarcze znaków, słupki, rozebrane fundamenty itd. Wykonawca przetransportuje na składowisko materiałów rozbiórkowych przy ul. Komunalnej w Iławie (Zamawiający nie posiada miejsca na składanie zniszczonego i i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie oferty. 3. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną jego część lub części. 4. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę. 5. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45233142-6, 45233222-1, 45233290-8, 50232200-2, 6. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ sposób obliczenia ceny oferty.. 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 8. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 9. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 50.23.22.20-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: remont chodników i dróg.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy SPOMER Sp. z o.o., ul. Biskupska 7, 14-200 Iława, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134454,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 95793,10
Oferta z najniższą ceną: 95793,10 / Oferta z najwyższą ceną: 133386,29
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: remont oznakowania pionowego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy SPOMER Sp. z o.o., ul. Biskupska 7, 14-200 Iława, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41664,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29724,30
Oferta z najniższą ceną: 29724,30 / Oferta z najwyższą ceną: 61054,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego im....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawy zestawów do podawania kontrastu oraz asortymentu do systemu próżniowego leczenia ran ZP 555/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH