PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Żołnierskiej 47 w Olsztynie

Gmina Olsztyn

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

146345/2012

Opis

Olsztyn: Remont pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Żołnierskiej 47 w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 146345 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168720 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 5273111 wew. , 325, faks (089) 5349375.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Żołnierskiej 47 w Olsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Żołnierskiej 47 w Olsztynie. 2.Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Żołnierskiej 47 w Olsztynie. Remont dotyczy branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Pomieszczenia przeznaczone do remontu to w szczególności: - szatnie grupy II, - łazienki grupy II, - toaleta personelu, - korytarz przy grupie II, - łazienki grupy III, - sypialnia grupy II, - sypialnia grupy III. Zakres robót objęty wynagrodzeniem ryczałtowym obejmuje również wykonanie: - robót przygotowawczych, - wszystkich robót budowlano montażowych kubaturowych i niekubaturowych, zewnętrznych i wewnętrznych, ujętych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, - ilości robót określone w dokumentacji mogą ulec zmianie w toku ich prowadzenia. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Zadanie należy zrealizować zgodnie z: a) umową o wykonawstwo, b) dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia tj. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót c) polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, d) warunkami opisanymi w SIWZ,. Jeżeli warunki w ww dokumentach są różne to będą stosowane wymagania bardziej rygorystyczne. 3.Szczegółowy zakres robót określony został za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót sporządzonych przez firmę KABET Tadeusz Piotr Wichowski, ul. Zagłoby 11, 11-041 Olsztyn.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.00.00-3, 45.43.10.00-7, 45.43.21.11-5, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DARBUD s.c. Tomasz Frenszkowski, Dariusz Jarmołowicz, ul. Diamentowa 7a, 10-698 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172080,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120000,00
Oferta z najniższą ceną: 99892,20 / Oferta z najwyższą ceną: 212758,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 26-930 Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Kozienice
(mazowieckie)
przetarg na najem lokalu użytkowego
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Świdnik
(lubelskie)
zakup aparatów ultrasonograficznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH