PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont przepustów drogowych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - 14 zadań

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

134084/2012

Opis

Rzeszów: Remont przepustów drogowych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - 14 zadań
Numer ogłoszenia: 134084 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80098 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Miłocińska 44, 35-232 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8636134, faks 017 8636113.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przepustów drogowych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - 14 zadań.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont przepustów drogowych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie: Zadanie Nr 1 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 6+160; Zadanie nr 2 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 6+850; Zadanie nr 3 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 7+680; Zadanie nr 4 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 8+590; Zadanie nr 5 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 8+880; Zadanie nr 6 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+150; Zadanie nr 7 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+320; Zadanie nr 8 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+465; Zadanie nr 9 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+710; Zadanie nr 10 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+800; Zadanie nr 11 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle w miejscowości Straszydle w km 8+340; Zadanie nr 12 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle w miejscowości Straszydle w km 9+140; Zadanie nr 13 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle w miejscowości Straszydle w km 9+530; Zadanie nr 14 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle w miejscowości Straszydle w km 9+670. Zamówienie obejmuje: Zadanie Nr 1 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 80cm - 12 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur Wipro O 80cm - 12,5 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 3,6 m3; 4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 2,5 t Zadanie Nr 2 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 60cm - 10 m 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur Wipro O 60cm - 10 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 1,6 m3; 4.Montaż studni rewizyjnej O 150 cm - 1 szt.; 5.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 2,2 t; Zadanie Nr 3 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 125cm - 12 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego dwuotworowego z rur O 125cm - 12 m; 3.Obetonowanie kanału przepustu drogowego - 15 m3 4.Remont chodnika z kostki betonowej - 22,5 m2; 5.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 5 t; Zadanie Nr 4 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 80cm - 10 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur Wipro O 80cm - 10 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 3,6 m3; 4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 2,2 t; Zadanie Nr 5 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 80cm - 10 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur Wipro O 80cm - 10 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 5,5 m3; 4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 2,2 t; Zadanie Nr 6 1.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 10 m3; Zadanie Nr 7 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 60cm - 7,5 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur Wipro O 60cm - 7,5 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 3,0 m3; 4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 1,6 t; Zadanie Nr 8 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 60cm - 10 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur Wipro O 60cm - 10 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 3,0 m3; 4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 1,6 t; Zadanie Nr 9 1.Roboty ziemne - 40 m3 2.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 4,4 m3; Zadanie Nr 10 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 60cm - 1 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur O 60cm - 1 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 1,6 m3; 4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 1,5 t; Zadanie Nr 11 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 80cm - 2 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur O 80cm - 2 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 1,8 m3; Zadanie Nr 12 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 60cm - 2 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur O 60cm - 2 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 3,0 m3; Zadanie Nr 13 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 60cm - 2 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur O 60cm - 2 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 3,0 m3; Zadanie Nr 14 1.Rozebranie drogowego przepustu rurowego O 60cm - 2 m; 2.Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur O 60cm - 2 m; 3.Wykonanie obudowy wlotu/wylotu przepustu drogowego - 3,0 m3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie Nr 1 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka
w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 6+160
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41497,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12641,76
Oferta z najniższą ceną: 12641,76 / Oferta z najwyższą ceną: 49225,83
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr 2 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień- Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 6+850
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30645,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11072,55
Oferta z najniższą ceną: 11072,55 / Oferta z najwyższą ceną: 46043,82
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie nr 3 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 7+680
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61297,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27408,21
Oferta z najniższą ceną: 27408,21 / Oferta z najwyższą ceną: 84962,87
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie nr 4 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 8+590
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10136,64
Oferta z najniższą ceną: 10136,64 / Oferta z najwyższą ceną: 43542,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zadanie nr 5 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka w miejscowości Wola Zgłobieńska w km 8+880
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35197,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11138,40
Oferta z najniższą ceną: 11138,40 / Oferta z najwyższą ceną: 51020,40
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zadanie nr 6 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+150
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14857,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4606,35
Oferta z najniższą ceną: 4606,35 / Oferta z najwyższą ceną: 43182,84
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zadanie nr 7 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+320
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Tuszów Narodowy, 39-332 Pluty 28, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22762,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6277,28
Oferta z najniższą ceną: 6277,28 / Oferta z najwyższą ceną: 36715,80
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zadanie nr 8 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+465
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27795,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7247,81
Oferta z najniższą ceną: 7247,81 / Oferta z najwyższą ceną: 39778,20
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Zadanie nr 9 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+710
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11520,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3862,20
Oferta z najniższą ceną: 3862,20 / Oferta z najwyższą ceną: 32703,24
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Zadanie nr 10 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia w miejscowości Lubenia w km 0+800
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1912,65
Oferta z najniższą ceną: 1912,65 / Oferta z najwyższą ceną: 26116,59
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Zadanie nr 11 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle w miejscowości Straszydle w km 8+340
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8625,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2496,90
Oferta z najniższą ceną: 2496,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29992,32
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Zadanie nr 12 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle w miejscowości Straszydle w km 9+140
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8175,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2847,45
Oferta z najniższą ceną: 2847,45 / Oferta z najwyższą ceną: 28775,85
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Zadanie nr 13 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle w miejscowości Straszydle w km 9+530
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8175,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2785,95
Oferta z najniższą ceną: 2785,95 / Oferta z najwyższą ceną: 28775,85
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zadanie nr 14 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1413R Blizianka - Sołonka - Straszydle
w miejscowości Straszydle w km 9+670
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8175,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2785,95
Oferta z najniższą ceną: 2785,95 / Oferta z najwyższą ceną: 28775,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wałcz
(zachodniopomorskie)
konserwacja, eksploatacja i serwis systemów grzewczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Naprawa angiografu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH