PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont ul. Lipowej w m. Wilkowo gm. Duszniki

Gmina Duszniki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Duszniki / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

55518/2014

Opis

Duszniki: Remont ul. Lipowej w m. Wilkowo gm. Duszniki
Numer ogłoszenia: 55518 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10086 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie, tel. 61 2919075, 2919400, faks 61 2919131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. Lipowej w m. Wilkowo gm. Duszniki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont ulicy Lipowej na odcinku ok.200 mb polega na wykonaniu pasa chodnikowego z kostki brukowej oraz pieszojezdni.
Szczegóły określa projekt budowlano- wykonawczy , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zapisy projektu umowy.
Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: robót przygotowawczych,
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, uzgodnień z gestorami sieci, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia planu i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul.Powstańców Wlkp, 64-500 Szamotuły, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132237,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 151688,30
Oferta z najniższą ceną: 151688,30 / Oferta z najwyższą ceną: 227527,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Usługi prania bielizny szpitalnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czarnków
(wielkopolskie)
Dowóz dzieci do Gimnazjum Publicznego nr 3 w Juszczynie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radziechowy
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH