PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Oświęcim / małopolskie

Numer ogłoszenia

163157/2013

Opis

Oświęcim: Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu
Numer ogłoszenia: 163157 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147567 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. (033) 8449600, faks (033) 8449619.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Lokalizacja:droga powiatowa nr 1892K ul. Dąbrowskiego w miejscowości Oświęcim (działki nr ew. 1769/2, 1233/21, 372/1, 2502, 1741, 2751/1, 1745/1, 176/2, 178/5, 178/4, 2177, 162/2, 2181, 2182, 1743, 2158, 2160, 2190, 1748/5, 1750/4, 2226, 2227, 2231, 1748/4, 2083, 1749/2, 4/1, 1753/1, 1233/3, 1742, 2184, 161/2). Zakres prac do wykonania obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie nakładki asfaltowej, regulację i utwardzenie poboczy oraz regulację zjazdów indywidualnych. 2. Zakres prac budowlanych: Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe: - Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bit umicznych, - Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, - Rozebranie krawężników, law pod krawężniki, ścieków z elementów betonowych, - Demontaż oznakowania pionowego, - Wywóz gruzu z terenu budowy samochodami samowyładowczymi. Podbudowa: - Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia ulepszona (bitum), - Podbudowa z tłucznia
kamiennego warstwa dolna kruszywo 0/31,5 mm, - Podbudowa betonowa zagęszczona z chudego betonu warstwa 15 cm, - Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa 4 cm, - Wyrównanie podbudowy betonowej nawierzchnią z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych, - Wzmocnienie nawierzchni geosiatką
poliestrową. Nawierzchnia: - Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej warstwa wiążąca 4 cm, - Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej warstwa ścieralna 3 cm z zastosowaniem asfaltu modyf ikowanego, Nawierzchnie z kostki brukowej 8 cm. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Oznakowanie poziome nawierzchni bit umicznych masą chemoutwardzalną grubowarstwową, - Azyl drogowy na przejściu dla pieszych. Elementy ulic: - Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej, - Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm na lawie z betonu. Roboty inne: - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (kratki ściekowe, zawory wodociągowe, studzienki telefoniczne, - Właz kanałowy żeliwny okrągły typu ciężkiego - wymiana istniejących włazów na włazy samopoziomujące, - Koszty nadzorów (PWiK Oświęcim, Rozdzielnia Gazu Oświęcim, Tauron Dystrybucja RD Kęty, Telekomunikacja Polska, Nadzór archeologiczny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 8-10 do SIWZ. 3. Warunki realizacji robót określają załączniki nr 7 i 9 do SIWZ. Zamawiający dokonał zgłoszenia robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z prawem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, polskimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami bhp i innymi odnośnymi. Przekazanie placu budowy nastąpi do 3 dni od podpisaniu umowy. Jeżeli przedmiary robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych.Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię.Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.21.30-2, 45.23.33.00-2, 45.23.31.50-5, 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc, ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 894308,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 933512,47
Oferta z najniższą ceną: 933512,47 / Oferta z najwyższą ceną: 1234555,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Licytacja działki położonej w obrębie Czepino gmina Gryfino
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Czepino gmina gryfino
(zachodniopomorskie)
Tereny pod zabudowę położone położone w obrębie Tarnowiec gm. Goleniów na sprzedaż
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Tarnowiec gm. goleniów
(zachodniopomorskie)
Usługi hotelarskie w obiektach noclegowych typu apartamentowego z aneksem kuchennym, w terminie od 1 do 28 kwietnia 2013r.,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH