PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont wału p.powodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona, pow. Turek

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Konin / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

467954/2013

Opis

Konin: Remont wału p.powodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona, pow. Turek
Numer ogłoszenia: 467954 - 2013; data zamieszczenia: 16.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413534 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 2421075, faks 63 2432083.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wału p.powodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona, pow. Turek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na długości 11,400 km
polegający na:
- żwirowaniu korony wałów przeciwpowodziowych w km
39+250 ÷ 48+650 9,400 km gmina Brudzew
48+650 ÷ 50+650 2,000 km gmina Przykona

Wykonanie remontu na koronie wałów przeciwpowodziowych lewostronnych rzeki Warty będzie polegało na wykonaniu podsypki żwirowej warstwą około 10 cm, pasem szerokości około 80 cm ( wypełnienie i wyrównanie kolein i dziur w koronie wału p.pow.)
Powyższe urządzenia podstawowe zlokalizowane są na terenie działalności Rejonowego Oddziału WZMiUW w Koninie Inspektorat Koło i w całości znajdują się na powiecie tureckim.
Wały na terenie gminy Brudzew i Przykona znajdują się na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty PLB300002.
Wymagają corocznej konserwacji bieżącej, przede wszystkim wykoszenia porostów z całego korpusu wałów. Obecnie na koronie wałów występują dziury i koleiny.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w :
­ Dokumentacji projektowej
­ Przedmiarze robót,
­ Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,


Jeżeli w/w dokumentach użyte są nazwy materiałów, urządzeń lub technologii, zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia o parametrach technicznych równoważnych do opisanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, innych dostawców, producentów, których zastosowanie nie spowoduje istotnych zmian w wykonywaniu robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDKOM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe J. Hofman i
K, Kosecki sp.j., ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150692,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56088,00
Oferta z najniższą ceną: 56088,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147112,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzorów autorskich dla zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Pełnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w należytym stanie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (6)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH