PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce

Gmina Miasto Boguszów-Gorce

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Boguszów-Gorce / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

159036/2012

Opis

Boguszów-Gorce: remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce
Numer ogłoszenia: 159036 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135112 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 074 8449311 w. 32, faks 074 8449165.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zamówienie uzupełniające w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2012r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Lubelska 21, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11874,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14605,20
Oferta z najniższą ceną: 14605,20 / Oferta z najwyższą ceną: 14605,20
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP dopuszcza się udzielenia w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego (nr 53623-2012 z 07.03.12) a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wieruszów
(łódzkie)
Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Targ
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH