PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na...

Gmina Orzesze

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Orzesze / śląskie

Numer ogłoszenia

46001/2013

Opis

Orzesze: Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty
i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie miasta Orzesze
Numer ogłoszenia: 46001 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24771 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, faks 032 3248826.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty
i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie miasta Orzesze.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty
i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie miasta Orzesze
zgodnie z dokumentacją projektową (zał. nr 8) i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9).

Przedmiotem zamówienia są:
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2) - 30 t
2. Nawierzchnia z mieszanek mineralnoasfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej
po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 200 m2
3. Remonty cząstkowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub żużlem hutniczym), z mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat pozostałych o powierzchni do 10 m2) - 850 m2
4. Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych (rakowizn) przy użyciu grysów i asfaltu drogowego (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2) - 200 m2
5. Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 1700 m2
6. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 30 m2
7. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 30 m2
8. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV - 100 m3
9. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 800 m2
10. Ręczne ścinanie poboczy, grubość ścinania do 10cm - 600 m2
11. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo - piaskowej - 60 m
12. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 60 m
13. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonu C12/15 (B-15), objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 (10 szt) - 1 m3
14.Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej-30 m
15. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - 33 m
16. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp rowu - 100 m
17. Oczyszczenie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 270 m
18. Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu - 30 m
19. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików - 20 kpl
20. Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadu do 30cm - 20 szt.
21. Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - 30 m
22. Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału - 80 m
23. Dla robót związanych z bieżącymi utrzymaniem dróg gminnych nie wymienionych w pozycjach
od 1 do 22 stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+Z) - 200 Rg

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości przedmiarowych ww. robót zgodnie z występującym zapotrzebowaniem w pozycjach 1 do 22, w razie konieczności wykonania innych niezbędnych prac nieujętych w przedmiarze (np. usunięcie awarii) tak by wartość umowy nie przekroczyła wartości oferty.

Podwykonawcy:
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 90.47.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:
1. Z.P.U.H ROLREM s.c.
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Rzymek
3. TOROS Szymon Rzymek, ul. Katowicka 33, 43-180 Orzesze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162600,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 100157,67
Oferta z najniższą ceną: 100157,67 / Oferta z najwyższą ceną: 145867,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Zaciągnięcie w roku 2012 kredytu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gaszowice
(śląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mirosławiec
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH