PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Robota budowlana: Naprawa dróg i chodników na terenie JW. Hajnówka.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

182660/2014

Opis

Białystok: Robota budowlana: Naprawa dróg i chodników na terenie JW. Hajnówka.
Numer ogłoszenia: 182660 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118336 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 749 88 39, faks 85 749 88 61.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostwa Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana: Naprawa dróg i chodników na terenie JW. Hajnówka..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Ciąg komunikacyjny przy budynku magazynowym nr 41 PKOB-2112 Ciąg komunikacyjny przy budynku nr 41 jako plac dojazdowy oraz manewrowy wraz z podjazdami do budynku, gruntowy. Plac manewrowy usytuowany powyżej posadowienia budynku, oddzielony od budynku żelbetowymi murkami oporowymi. Zakres robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną i przedmiarami kosztorysowymi obejmuje: 1.1.Opaska betonowa, murki oporowe 1.1.1.Roboty demontażowe oraz przygotowawcze Roboty rozbiórkowe CPV: 45111300-1 Zakres robót: Rozebranie części murku oporowego żelbetowego gr. 25 cm, Rozebranie opaski betonowej wokół budynku, Rozebranie 3 szt. studzienek chłonnych z kręgów betonowych głębokości około 1,5 m, Wywóz gruzu z terenu budowy wraz z jego zagospodarowaniem, Wykonanie wykopów: gł.10 cm i szer. 1,7 m pod podbudowę
opaski wokół budynku, gł. 60 cm i szer. 40 cm w celu odkrycia fundamentów budynku oraz pod murki oporowe wokół budynku, gł. 70 cm i szer. 75 cm pod prefabrykowane murki oporowe podjazdów, Oczyszczenie powierzchni odkrytych fundamentów budynku przy użyciu szczotek stalowych. 1.1.2.Roboty przygotowawcze Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45111200-0 Zakres robót: Karczowanie koparką pnia średnicy 46-55 cm, Wykonanie wykopów (korytowanie) pod podbudowę oraz nawierzchnię ciągu komunikacyjnego, Oczyszczenie terenu w wykopie oraz wokół budynku z drobnych gałęzi, korzeni wraz z wywiezieniem, Mechaniczne plantowanie terenu wokół budynku, Profilowanie oraz zagęszczanie podłoża przed wykonaniem podbudowy nawierzchni, Zagęszczanie mechaniczne terenu wokół budynku, Wykonanie wykopów (rowków) pod ławy krawężnikowe. 1.1.3.Opaska betonowa Betonowanie bez zbrojenia CPV: 45262350-9 Zakres robót: Odgrzybienie ścian fundamentowych metodą 3-krotnego smarowania środkami impregnacyjno-grzybobójczymi, Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej wys. 80 cm na zimno ścian fundamentowych emulsją asfaltową, Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej wys. 80 cm ścian fundamentowych w postaci papy na lepiku na zimno, Zasypanie wykopów po wykonanej hydroizolacji ścian fundamentowych wraz z ubiciem, Wykonanie 4 szt. studzienek chłonnych z kręgów o średnicy 80 cm głębokości około 2 m w narożach opaski odwadniającej budynku, studnie chłonne wraz z pokrywami żelbetowymi oraz włazami żeliwnymi lekkimi, Wykonanie podbudowy z pospółki gr. 10 cm po zagęszczeniu pod opaskę betonową, podczas wykonywania przewidzieć spadki odprowadzające wodę do studzienek chłonnych, Wykonanie betonowego zwieńczenia podjazdów gr. 20 cm i szer. 64 cm, dł. 4,50 m z felcem na obsadzenie kraty przejazdowej, Wykonanie opaski odwadniającej betonowej wokół budynku, szer. 170 cm, gr. 20 cm ze spadkami w stronę korytka ściekowego ok 3,5 %, beton B-20, w miejscu obsadzenia kraty przejazdowej wykonać felc, Ułożenie w opasce odwadniającej prefabrykowanych betonowych korytek ściekowych wys. 10 cm i szer. 22 cm ze spadkami odprowadzającymi wodę do studzienek chłonnych, Wykonanie oraz osadzenie w przygotowanych gniazdach 2 szt. krat stalowych przejazdowych szer. 30cm, dł. 400 cm spawanych z kątowników walcowanych 40x40x4 mm w rozstawie co 12 cm, zabezpieczenie przed korozją przez malowanie farbami ftalowymi. 1.1.4.Murki oporowe Różne specjalne roboty budowlane CPV: 45262600-7 Zakres robót: Uzupełnienie ubytków w istniejących murkach oporowych wokół budynku, Wykonanie uzupełnienia odcinków murków oporowych żelbetowych z betonu B-20 gr. 25 cm, wys. 1,50 m, zagłębienie w gruncie 60 cm, zbrojenie prętami O12 mm, zbrojenie pionowe co 20 cm, poziome co 30 cm, Wykonanie z zaprawy cementowej spadków w stronę opaski odwadniającej pod obróbki blacharskie na murkach oporowych wokół budynku, Wykonanie podbudowy z pospółki gr. 20 cm pod ścianki oporowe podjazdów do budynku, Wykonanie podbudowy z betonu B-15 gr. 10 cm pod ścianki oporowe podjazdów do budynku, Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm pod
ścianki oporowe podjazdów do budynku, Wykonanie ścianek oporowych przy podjazdach do budynku z elementów prefabrykowanych kątowych typu L, wys. 105 cm, szer. 60 cm dł. elementów 99 cm z zalaniem, spoinowaniem styków elementów zaprawą cementową, Ścianki oporowe żelbetowe typu L wysokości 105 cm, szerokości stopy 60 cm, długości elementów 99 cm cm z betonu klasy minimum C30/37 o klasie ekspozycji XF4, XC4, XA2, XS1, XD2, nasiąkliwości 5%, dopuszczalnym obciążeniu 16,7 kN/m2 firmy np. GLOB-METAL, REKERS lub równoważne. Podczas montażu stosować się do instrukcji producenta, zasad sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm i przepisów, Zasypanie ścianek oporowych przy podjazdach do budynku, Mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie murków oporowych wokół budynku, Dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym murków oporowych wokół budynku, Przyklejenie 2 warstw siatki przy użyciu zapraw klejących na murku oporowym wokół budynku, Gruntowanie pod tynk mozaikowy murku oporowego wokół budynku, Wykonanie tynku mozaikowego na murku oporowym wokół budynku, kolor brąz, Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na murku oporowym wokół budynku. 1.2.Nawierzchnia Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV: 45233222-1 Zakres robót: Posadowienie pokrywy żelbetowej nastudziennej O225 cm z otworem O60 cm oraz włazem kanałowym kl. D (40 t) na bezodpływowym zbiorniku ścieków, Posadowienie kręgu żelbetowego O80 cm, wys. 50 cm na pokrywie nastudziennej z otworem, Wykonanie podkrawężnikowych ław betonowych, Obsadzenie, na ławach betonowych, krawężników betonowych wtopionych 15x22 cm, szare, Wykonanie w korytach warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm, Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 27 cm po zagęszczeniu z pospółki o uziarnieniu 30-60 mm, Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8 cm po zagęszczeniu z pospółki o uziarnieniu 0-30 mm, Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu, Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor żółty oraz grafit, Odgrzybienie ścian fundamentowych metodą 3-krotnego smarowania środkami impregnacyjno-grzybobójczymi, Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej wys. 95 cm na zimno ścian fundamentowych emulsją asfaltową, Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej wys. 95 cm ścian fundamentowych w postaci papy na lepiku na zimno, Rozrzucenie torfu gr. 3 cm wokół budynku, Wykonanie trawników siewem bez nawożenia wokół budynku. 2.Chodnik przed budynkiem magazynowym Nr 10 PKOB-2112 Istniejący chodnik przy budynku nr 10 wykonany z płytek chodnikowych 35x35x5 cm, obrzeża trawnikowe betonowe 8x30 cm, krawężniki 15x30 cm. Zakres robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną i przedmiarami kosztorysowymi obejmuje: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV: 45233222-1 Zakres robót: Rozbiórka betonowych krawężników o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej, Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, Rozbiórka obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce
piaskowej, Wywóz gruzu z terenu budowy wraz z jego zagospodarowaniem, Wykonanie podsypki piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu, Wykonanie obrzeży trawnikowych betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej, Wykonanie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu starobruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kolor żółty i grafit, Uzupełnienie ubytków w asfalcie przy krawężnikach mieszanką mineralno-asfaltową na zimno. Przedmiotowe obiekty nie są objęte ochroną konserwatora zabytków. UWAGA: szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Warunki realizacji robót: 1.Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy winni okazać aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub poświadczenie bezpieczeństwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). W przypadku braku przez pracowników aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych, w/w szkolenie zostanie przeprowadzone przez pełnomocnika ochrony Użytkownika. 2.Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach 700 do 1530, w piątek w godzinach 700 do 1300, praca w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Użytkownika. 3.Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie listy pracowników i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu. 4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 6.Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 7.Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 8.Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 9.Wykonawca powinien wstępnie posegregować materiały pochodzące z rozbiórki według rodzaju i grupy. Materiały, które są surowcami wtórnymi (złom) Wykonawca powinien przekazać do Sekcji Obsługi Infrastruktury Hajnówka. 10.Materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania mają zostać zabezpieczone zgodnie z ustawą o odpadach, a następnie wywiezione z terenu budowy. Koszty
składowania i wywozu odpadów poniesie Wykonawca. 11. Wykonawca powinien dysponować minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie, wykształcenie, kwalifikację odpowiednio do stanowiska, kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń bądź drogowej bez ograniczeń...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.22-1, 45.26.23.50-9, 45.26.26.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 154832,34
Oferta z najniższą ceną: 154832,34 / Oferta z najwyższą ceną: 214738,07
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Laski
(wielkopolskie)
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z nieodpłatnym udostępnieniem oprogramowania umożliwiającego elektroniczną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
Nieruchomośc zabudowana, Katowice
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH