PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ROBOTA BUDOWLANA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WYBRANYCH DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MIRKÓW, GMINA DŁUGOŁĘKA - ETAP I

Gmina Długołęka

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mirków / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

29206/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 29206 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18440 - 2012 data 19.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie, tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Parkowej (dz. nr ew. 347), ul. Kościelnej (dz. nr ew. 344) wraz z budową mini ronda (dz. nr ew. 347, 344, 345/3, 558, 557); budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Kościelnej, Brzozowej, Topolowej, budowa oświetlenia ulicznego dla ul. Parkowej, Brzozowej, Topolowej wraz z przebudową linii energetycznej oraz sieci teletechnicznej (dla ul. Parkowej, Kościelnej, Brzozowej, Topolowej) w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. 2.Roboty budowlane mają na celu modernizację istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez jej zmianę na nawierzchnię z kostki betonowej, uregulowanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia drogowego i obejmować one będą: 1)wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem 30x15 cm, 2)wykonanie odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej, 3)wykonanie oświetlenia drogowego, 4)likwidację rowu zlokalizowanego na dz. nr ew. 193/11, 193/43 - 193/47, 5)wykonanie wejść i zjazdów do posesji z kostki betonowej, 6)wykonanie trawników, 7)wykonanie oznakowania zastępczego zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu, 8)wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego oraz progów zwalniających zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 9)przebudowę linii energetycznej, 10)przebudowę sieci teletechnicznej. 3.Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: a)projekcie budowlanym, b)projekcie wykonawczym - dla każdej branży, c)projekcie organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, d)projekcie docelowej organizacji ruchu, e)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - ogólnej i szczegółowej - dla każdej branży, f)przedmiarze robót - dla każdej branży, g)informacji BIOZ będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.01.2012r. zwanej dalej siwz. UWAGA: Zamawiający informuje, iż przedmiotem zadania są roboty budowlane w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Kościelnej, ul. Parkowej, mini ronda, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy linii energetycznej oraz sieci teletechnicznej objętych w dokumentacji projektowej jako etap 1a, 1b i etap 7. Ponadto Zamawiający informuje, iż chodnik przy skrzyżowaniu ul. Wiśniowej i ul. Brzozowej nie jest objęty zakresem umowy...
W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Parkowej (dz. nr ew. 347), ul. Kościelnej (dz. nr ew. 344) wraz z budową mini ronda (dz. nr ew. 347, 344, 345/3, 558, 557); budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Kościelnej, Brzozowej, Topolowej, budowa oświetlenia ulicznego dla ul. Parkowej, Brzozowej, Topolowej wraz z przebudową linii energetycznej oraz sieci teletechnicznej (dla ul. Parkowej, Kościelnej, Brzozowej, Topolowej) w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. 2.Roboty budowlane mają na celu modernizację istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez jej zmianę na nawierzchnię z kostki betonowej, uregulowanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia drogowego i obejmować one będą: 1)wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem 30x15 cm, 2)wykonanie odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej, 3)wykonanie oświetlenia drogowego, 4)likwidację rowu zlokalizowanego na dz. nr ew. 193/11, 193/43 - 193/47, 5)wykonanie wejść i zjazdów do posesji z kostki betonowej, 6)wykonanie trawników, 7)wykonanie oznakowania zastępczego zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu, 8)wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego oraz progów zwalniających zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 9)przebudowę linii energetycznej, 10)przebudowę sieci teletechnicznej. 3.Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: a)projekcie budowlanym, b)projekcie wykonawczym - dla każdej branży, c)projekcie organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, d)projekcie docelowej organizacji ruchu, e)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - ogólnej i szczegółowej - dla każdej branży, f)przedmiarze robót - dla każdej branży, g)informacji BIOZ będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.01.2012r. zwanej dalej siwz.
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż przedmiotem zadania są roboty budowlane w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Kościelnej, ul. Parkowej, mini ronda, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy linii energetycznej oraz sieci teletechnicznej objętych w dokumentacji projektowej jako:
- branża drogowa - etap 1a, 7,
-branża sanitarna - etap 1a, 1b, 7,
-branża elektryczna - etap 1a, 1b, 7
-branża teletechniczna - etap 1a, 1b, 7
Ponadto Zamawiający informuje, iż chodnik przy skrzyżowaniu ul. Wiśniowej i ul. Brzozowej nie jest objęty zakresem umowy..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Długołęka - w nieprzekraczalnym terminie - do dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 03 lutego 2012 r., do godz. 10:00. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: Przetarg nieograniczony - przebudowa wybranych dróg w miejscowości Mirków, gmina Długołęka - etap I. tak by na dzień otwarcia ofert, tj. na dzień 03 lutego 2012r. do godz. 10:00 znajdowało się na koncie Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8.Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Długołęka - w nieprzekraczalnym terminie - do dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 06 lutego 2012 r., do godz. 10:00. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: Przetarg nieograniczony - przebudowa wybranych dróg w miejscowości Mirków, gmina Długołęka - etap I. tak by na dzień otwarcia ofert, tj. na dzień 06 lutego 2012r. do godz. 10:00 znajdowało się na koncie Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8.Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Długołęka Długołeka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków (Biuro podawcze-parter Urzędu)..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Długołęka Długołeka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków (Biuro podawcze-parter Urzędu)...


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa ścieżek rowerowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czarnków
(wielkopolskie)
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Malce, ul. Sandomierska-etap VIII
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Nisko
(podkarpackie)
Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH