PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowo-laboratoryjnych wraz z wykonaniem sieci strukturalnej na IV piętrze w budynku...

Instytut Nafty i Gazu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

453658/2013

Opis

Kraków: Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowo-laboratoryjnych wraz z wykonaniem sieci strukturalnej na IV piętrze w budynku Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz 25A w Krakowie
Numer ogłoszenia: 453658 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 401766 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4210033 w. 246, faks 012 4210050.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowo-laboratoryjnych wraz z wykonaniem sieci strukturalnej na IV piętrze w budynku Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz 25A w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowo-laboratoryjnych wraz z wykonaniem sieci strukturalnej na IV piętrze w budynku Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Robota prowadzona jest w czynnym obiekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań stanowi dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do SIWZ). Zakres przedmiotu robót obejmuje: - remont pomieszczeń na IV piętrze budynku administracyjnego Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz 25A; - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego kategorii 6 na IV piętrze budynku administracyjnego Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz 25A - w pokojach nr 401 - 403 oraz na korytarzu; - wykonanie i odbiór robót związanych z budową instalacji dedykowanego zasilania komputerów w w/w obiekcie. Uwaga: Niewykonanie lub zmniejszenie zakresu poszczególnych wyżej wymienionych pozycji, wykonania robót wiąże się z faktycznym obmiarem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową: - Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - osobnej dla prac remontowych oraz osobnej dla prac związanych z okablowaniem strukturalnym i dedykowaną siecią zasilającą komputery; - Przedmiarem robót, - Obowiązującymi przepisami i normami, - Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, - Poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Zamawiający zaprasza potencjalnych Wykonawców do udziału w wizji lokalnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 października 2013r. o godz. 10:00 w Instytucie Nafty i Gazu przy ul. Lubicz 25A w Krakowie (parter - portiernia). Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż w niej określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez inspektora nadzoru oraz autora dokumentacji projektowej, którzy sporządzą stosowną opinię. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, jakość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane s.c. A.Rogala D.Mazurek, Kokotów 419, 32-002 Kokotów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83678,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94989,25
Oferta z najniższą ceną: 94989,25 / Oferta z najwyższą ceną: 97648,72
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH