PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu...

Instytut Nafty i Gazu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

296000/2012

Opis

Kraków: Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 296000 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114881 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4210033 w. 246, faks 012 4210050.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty INiG zlokalizowanych w budynku C-D przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań stanowi dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do SIWZ). Zakres przedmiotu robót obejmuje: A) W zakresie instalacji gazów technicznych: a) Wykonanie instalacji gazów technicznych dla Acetylenu, Argonu 5.0, Helu, tlenu 5.5 oraz Sprężonego powietrza syntetycznego; b) Wykonanie źródeł zasilania projektowanych instalacji czyli rozprężalni gazów technicznych zlokalizowanej w wiatach na zewnątrz budynku (wiaty będą wykonane przez Zamawiającego); c) Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji gazów technicznych obejmujących: - prowadzenie i łączenie przewodów instalacji; - mocowania przewodów instalacji; - montaż armatury; - prowadzenie przewodów przez przegrody budowlane; - znakowanie rurociągów; - uziemienie instalacji; - montaż elementów systemu detekcji gazów; d) Wykonanie robót montażowych w zakresie źródeł zasilania w zakresie montażu urządzeń i armatury w pomieszczeniach rozprężalni gazów technicznych. B) W zakresie instalacji elektrycznych gazów technicznych: a) Wykonanie zasilania 230V projektowanych urządzeń detekcji gazów oraz urządzenia sygnalizacji ich niedoboru z istniejących tablic rozdzielczych piętrowych; b) Wykonanie instalacji detekcji acetylenu w pomieszczeniu laboratoryjnym, sygnalizacja przekroczenia 10% DGW oraz przesyłanie sygnału do zaworu na rurociągu dla odcięcia dopływu gazu do przyboru gazowego; c) Wykonanie kontroli ewentualnych niedoborów tlenu i sprężonego powietrza w postaci sygnalizacji akustyczno-optycznej. Zakres robót w branży elektrycznej jest ściśle związany z robotami ujętymi robotami w zakresie instalacji gazów technicznych. Roboty budowlane prowadzone będą na postawie zgłoszenia - nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową: - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, - Przedmiarami robót, - Obowiązującymi przepisami i normami, - Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, - Poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Zamawiający obliguje potencjalnych Wykonawców do udziału w wizji lokalnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012r. o godz. 10.00 w Instytucie Nafty i Gazu przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie (portiernia). Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż w niej określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez inspektora nadzoru oraz autora dokumentacji projektowej, którzy sporządzą stosowną opinię. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem: parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, jakość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.30.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PNEUMATECH - GAZ TECHNIKA Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208977,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 225564,24
Oferta z najniższą ceną: 225564,24 / Oferta z najwyższą ceną: 304157,97
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tychy
(śląskie)
Usługi naprawy/regeneracji turbosprężarek do pojazdów służbowych naprawianych przez stację obsługi Wydziału Koordynacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic na terenie Gminy Pabianice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pabianice
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH