PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty budowlane pn.: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie wchodzące w zakres projektu pn....

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dzierżoniów / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

92582/2015

Opis

Dzierżoniów: Roboty budowlane pn.: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie wchodzące w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Numer ogłoszenia: 92582 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22452 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, faks 074 8323705.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane pn.: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie wchodzące w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie, wchodzące w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Inwestycja polegać będzie na budowie ok. 0,58 km sieci kanalizacji deszczowej o średnicach fi160 i fi315 oraz ok. 0,44 km kanalizacji sanitarnej o średnicach fi160 - fi200 wraz z niezbędnymi studniami i przepięciem wybranych odcinków sieci do odpowiednich systemów.
Całość robót budowlanych zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
Wszystkie użyte w dokumentacji typy urządzeń, nazwy producentów są przykładowe i maja na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych, oraz dostaw urządzeń..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1282657,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 609605,22
Oferta z najniższą ceną: 609605,22 / Oferta z najwyższą ceną: 1227099,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego - IV części, nr sprawy:49/ZP/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jedlińsk
(mazowieckie)
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Jawor
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH