PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty budowlane uzupełniające

Akademia Muzyczna w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

354696/2014

Opis

Kraków: Roboty budowlane uzupełniające
Numer ogłoszenia: 354696 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346800 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, woj. małopolskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane uzupełniające związane z remontem elewacji VI i VII piętra, tarasów VI piętra oraz malowaniem pomieszceń 631 i 631 A w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.43.21.10-8, 45.26.23.21-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane PREBUDREM Krzysztof Łach, ul. Strażacka 47, 30-737 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33137,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40759,05
Oferta z najniższą ceną: 40759,05 / Oferta z najwyższą ceną: 40759,05
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone było na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Roboty uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu zamówienia podstawowego, w trybie przetragu nieograniczonego - nr ogłoszenia w Biuletynie UZP : 228000-2014 z dnia 8.07.2014 r.Obecne zamówienie dotyczy robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót jak w ww. przetargu a ich wartość mieści się w granicach 50% wartości zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bochnia
(małopolskie)
Wynajem - ścisłe Centrum Rzeszowa - budynek, ul. Cieplińskiego 3
Nieruchomości, budynki biurowe, inne
Rzeszów
(podkarpackie)
Rozbudowa elementów małej architektury przy ul.Kruczej w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH