PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budynek Starostwa - modernizacja

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Oświęcim / małopolskie

Numer ogłoszenia

3615/2014

Opis

Oświęcim: Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budynek Starostwa - modernizacja
Numer ogłoszenia: 3615 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270625 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. (033) 8449600, faks (033) 8449619.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budynek Starostwa - modernizacja.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budynek Starostwa - modernizacja
Lokalizacja inwestycji: budynek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, działki o nr ew. 2006/57 oraz 2006/1096. 2. Zakres prac w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
obejmuje wykonanie: a) przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń sanitarnych na pomieszczenia biurowe istniejącego budynku użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe, b) zamontowanie
klimatyzatorów w serwerowni oraz w trzech pokojach na II piętrze w budynku Starostwa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) w przypadku przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń
sanitarnych na pomieszczenia biurowe: - projekt budowlany oraz projekt wykonawczy Przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń sanitarnych na pomieszczenia biurowe istniejącego budynku użyteczności
publicznej, zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 na działkach nr 2006/57, 2006/1096 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b) w przypadku zamontowania klimatyzatorów Przedmiotem
zamówienia jest zakup i montaż wraz z zasilaniem klimatyzatorów naściennych w pomieszczeniach biurowych - pok. 207 - 209 (pomieszczenia 3.24 - 3.26 wg Inwentaryzacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu - RZUT II PIĘTRA) oraz w pomieszczeniu serwerowni - pok. 206 (pomieszczenie 3.23 wg w/w Inwentaryzacji) usytuowanych na II piętrze budynku Starostwa. Wg zaleceń z notatki z wizyty serwisowej z dn. 09.08.2013 r. wykonanej przez firmę Blucas - serwerownia wymaga montażu dodatkowego klimatyzatora o mocy 5kW, przystosowanego do pracy całorocznej. Pozostałe pomieszczenia nie
posiadają obecnie żadnej klimatyzacji. Wszystkie pokoje posiadają okno skierowane na stronę południową oraz drzwi od strony północnej prowadzące na korytarz. Odległość od okna do drzwi wynosi 5 m. Kubatura pomieszczeń: Pok. 206 (pom. 3.23 - serwerownia) - 37,97 m3 Pok. 207 (pom. 3.24 - pom. biurowe) - 38,46 m3 Pok. 208 (pom. 3.25 - pom. biurowe) - 36,64 m3 Pok. 209 (pom. 3.26 - pom. biurowe) - 35,35 m3 4. Jeżeli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. przedmiotu 3A wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. 5. Warunki realizacji robót określa wzór umowy
stanowiący załącznik do SIWZ. Budynek jest obiektem czynnym, z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby przez cały czas realizacji robót zapewnić
bezpieczne dojście do budynku, możliwość przemieszczania się korytarzem na parterze oraz ciągłość dostawy mediów. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. Włączenia i
wyłączenia urządzeń i sieci niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane, włącznie z pełną obsługą geodezyjną i nadzorami ze strony właścicieli sieci.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.12.20-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. ROSNER Piotr Rosner, ul. Łęcka 30, 32-626 Jawiszowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28511,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38200,00
Oferta z najniższą ceną: 38200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz konserwcję i obsługę awaeryjaną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Włocławek
(kujawsko-pomorskie)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 00,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sępólno Krajeńskie
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach : oświaty i wychowania, wychowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH