PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty budowlane w zakresie budowy chodników i parkingu na terenie gminy Bytoń

Gmina Bytoń

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytoń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

250418/2013

Opis

Bytoń: Roboty budowlane w zakresie budowy chodników i parkingu na terenie gminy Bytoń
Numer ogłoszenia: 250418 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195012 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 285 13 17, faks 54 285 13 17.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie budowy chodników i parkingu na terenie gminy Bytoń.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie chodników i parkingu na terenie gminy Bytoń, z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1 - Budowa chodnika w Morzycach Zakres zamówienia obejmuje przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2808C Dobre - Skibin-Morzyce w miejscowości Morzyce, polegającą na: - budowie chodnika (chodnik o szerokości 1,5 m o spadku jednostronnym 2%, niweleta chodnika dostosowana jest do niwelety istniejącej jezdni), - budowa rowu krytego, - budowa ścieku. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano o następującej konstrukcji: - kostka betonowa grubości 6 cm; - podsypka piaskowa grubości 10cm; - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G-1 Wzdłuż krawędzi chodnika zaprojektowano obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zostaną zaprawą cementową. Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód opadowych poprzez ściek przychodnikowy do kratek ściekowych podłączonych do rowu krytego. Dla zapewnienia możliwości czyszczenia rowu krytego zaprojektowano studnie rewizyjne fi 1200 mm. Budowa chodnika obejmuje teren miejscowości Morzyce od drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski, na działce nr 189 do działki nr 185/6. Zadanie nr 2 - Budowa chodnika w Witowie Zakres zamówienia obejmuje przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków, polegającą na: - przebudowie chodnika (chodnik o szerokości 1,5 m o spadku jednostronnym 2%, niweleta chodnika dostosowana jest do niwelety istniejącej jezdni), - przebudowie zjazdów do posesji (zjazdy do posesji dostosowane są do istniejących warunków terenowych zarówno pod względem usytuowania wysokościowego i lokalizacyjnego). Nawierzchnię chodnika zaprojektowano o następującej konstrukcji: - kostka betonowa grubości 6 cm; - podsypka piaskowa grubości 10cm; - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G-1 Wzdłuż krawędzi chodnika zaprojektowano obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zostaną zaprawą cementową. Na zjazdach zaprojektowano krawężnik wystający nad istniejącą nawierzchnię o 2 cm. Na styku pomiędzy istniejącą nawierzchnią a krawężnikiem drogowym powstałą szczelinę należy uzupełnić betonem C15/20, zabezpieczyć góry poprzez posmarowanie emulsją asfaltową. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - kostka betonowa grubości 8 cm; - podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm; - warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm; - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G-1. Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód opadowych do kratek ściekowych, kanalizacji deszczowej poprzez ściek przychodnikowy. Projekt przewiduje podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych zlokalizowanych przy zjazdach w ciągu ścieku przychodnikowego. Przebudowywany chodnik obejmuje teren miejscowości Witowo od zjazdu na działkę nr 123/10 do zjazdu na działkę nr 115/2. Zadanie nr 3 - Utwardzenie placu parkingowego przy boisku w Morzycach Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni placu parkingowego oraz zatok postojowych, polegającą na: a) utwardzeniu placu (kostka betonowa szara): - warstwa odsączająca - piasek gr. 10 cm, - podbudowa betonowa - beton C 12/15 gr. 18 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, - razem grubość konstrukcji nawierzchni - 39 cm. b) zatoki postojowe (kostka betonowa czerwona): - warstwa odsączająca - piasek gr. 10 cm, - podbudowa betonowa - beton C 8/10 gr. 15 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, - razem grubość konstrukcji nawierzchni - 36 cm. Jako ograniczenie nawierzchni zastosowano krawężniki betonowe - wtopione 15x30 cm (na łukach)wystające 15x30 cm oraz wjazdowe 15x22 cm zgodnie z oznaczeniem w części rysunkowej dokumentacji. Spoiny pomiędzy elementami krawężnika oraz obrzeżami należy wypełnić betonem. Spoiny pomiędzy elementami kostki brukowej należy wypełnić piaskiem. Nadmiar wód deszczowych z nawierzchni dzięki odpowiednio ukształtowanym spadkom zostanie odprowadzony do utworzonych linii ściekowych, z linii ściekowych wody odprowadzone zostaną do odwodnienia liniowego z którego zostaną odprowadzone do gruntu poprzez studnię chłonną. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Projekty budowlane, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Kosztorysy ofertowe (przedmiary robót), stanowiące odpowiednio załączniki nr 9 (a, b, c), 10 (a, b, c) i 11 (a, b, c) do specyfikacji. Uwaga! Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 3. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9, 45.22.33.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadania współfinansowane ze środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w ramach działania -Odnowa i rozwój wsi- (Budowa chodnika w Morzycach i Budowa chodnika w Witowie) oraz w ramach działania 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- (Utwardzenie placu parkingowego przy boisku w Morzycach)..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: - Budowa chodnika w Morzycach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAR TRANS WYKOP Dariusz Grześkowiak, Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 251344,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 305228,18
Oferta z najniższą ceną: 305228,18 / Oferta z najwyższą ceną: 327263,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa drutu okrągłego ze stopu Fe Ni42Mn1 w ilości 700 kg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 164 na długości 350 m w Spławach Drugich gm. Kraśnik
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH