PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Dębowej 1 w...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

163870/2013

Opis

Rybnik: Roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Dębowej 1 w Zwonowicach.
Numer ogłoszenia: 163870 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145612 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4223748, faks 032 4221972.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Dębowej 1 w Zwonowicach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.:
- opracowanie projektu przyłącza kablowego: szt. 1,
- zmiana przyłącza napowietrznego na kablowe ziemne: 52 mb,
- ułożenie kabla w ścianie wewnątrz budynku: 24 mb,
- badania instalacji uziemiającej i linii kablowej: szt. 3,
- demontaż linii napowietrznej: 120 mb,
- wymiana tynków wewnętrznych w wieży: 48,66 m2,
- malowanie tynków farbą wapienną: 105,64 m2,
- uzupełnienie posadzki cementowej w piwnicy: 6,77 m2,
- montaż deski ochronnej na murku w klatce schodowej: 2,28 m2,
- montaż pochwytów schodowych w klatce schodowej, piwnicznej: 5,1 m2,
- montaż wkładu okiennego nad drzwiami wyjściowymi: 1,5 m2,
- spoinowanie cegieł: 28,12 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.40.00.00-1, 45.45.41.00-5, 45.26.23.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Robót Budowlanych Perfekt, ul. Kościuszki 40, 48-135 Dzierżysław, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29747,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27172,64
Oferta z najniższą ceną: 27172,64 / Oferta z najwyższą ceną: 27172,64
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W trakcie realizacji zamówienia podstawowego wyniknęłą konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie wszczęcia postępowania. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Obra, gmina Wolsztyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA STANOWISKA DO BADAŃ LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ TWORZYW POLIMEROWYCH W WARUNKACH PRZETWÓRSTWA METODĄ WTRYSKIWANIA DLA ZAKŁADU...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa leków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Branice
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH