PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Elbląg / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

536502/2013

Opis

Elbląg: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Numer ogłoszenia: 536502 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 501542 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2398400, faks 55 2398405.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia.
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
przedmiot główny:
nazewnictwo wg CPV: roboty remontowe oraz renowacyjne
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części opisanych w pkt XVIII SIWZ.
2. Zakres zamówienia.
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane:
- według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
- zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).
Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2 do Wzoru Umowy
( ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ)
Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane
odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
3. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych - Punkt Obsługi Najemców Nr I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Ogólnobudowlany i Konserwatorski
Wojciech Górski, ul. Morszyńska 61, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326388,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 235000,00
Oferta z najniższą ceną: 235000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 284217,15
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych - Punkt Obsługi Najemców Nr II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo-Budowlany
Krzysztof Dziwisz, ul. Mielczarskiego 14, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 312500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 225000,00
Oferta z najniższą ceną: 225000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 272123,09
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH