PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych.

Gmina Susz

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Susz / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

96531/2012

Opis

Susz: Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych.
Numer ogłoszenia: 96531 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71483 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2786015, faks 55 2786222.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych 2. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych obejmuje: 1) profilowanie mechaniczne korony dróg, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobocza pasa drogowego o szerokości po 20cm oraz zagęszczenie mechaniczne o łącznej długości -133,75 km, 2) uzupełnienie kruszywem odcinków dróg w miejscach: podmokłych, zaniżonych i rozjeżdżonych do wyremontowania należy użyć kruszywa naturalnego - żwirów z domieszką 20% kruszywa łamanego o grubości 5cm po mechanicznym zagęszczeniu walcem i wyprofilowaniu równiarką w ilości 4.320 ton, 3) zebranie nadmiaru ziemi z poboczy dróg w miejscach przepustów drogowych, celem odprowadzenia wód opadowych o wymiarach 70 szt. x (20 x 0,5): -700,0 m2 3. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi na okres minimum 6 miesięcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Załączniku Nr I Opisie przedmiotu zamówienia, załączniku Nr II Wykazie dróg i ulic gminnych - zakres rzeczowy, SIWZ oraz wzorze umowy. 6. Wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr II do Siwz 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. 9. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9 10. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 11. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. Renata Szmigiel, Adamowo 10a/2, 14-240 Susz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173575,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 151326,9
Oferta z najniższą ceną: 151326,9 / Oferta z najwyższą ceną: 328508,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę drewnianą w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Syndyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oferuje do...
Ruchomości, oferty biznesowe, pojazdy specjalistyczne, inne
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH