PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty uzupełniające dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu wraz z drenażem opaskowym przy segmencie B w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie...

Pszczyński Zarząd Edukacji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pszczyna / śląskie

Numer ogłoszenia

249103/2013

Opis

Pszczyna: Roboty uzupełniające dla inwestycji:

Zagospodarowanie terenu wraz z drenażem opaskowym przy segmencie B
w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 - III i IV etap.
Numer ogłoszenia: 249103 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246967 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pszczyński Zarząd Edukacji, ul. Zdrojowa 4 4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 2102193 w. 116, faks 032 2102193 w. 118.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające dla inwestycji:

Zagospodarowanie terenu wraz z drenażem opaskowym przy segmencie B
w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 - III i IV etap..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje wykonanie III i IV etapu wg projektu zagospodarowania terenu wraz z drenażem opaskowym przy seg.B.
- roboty ziemne w zakresie :
wykopów pod drenaż / bez niwelacji terenu, dowozu humusu i wysiania trawy/
- wykonanie drenażu opaskowego żwirowego zespolonego geowłókniną z rurą drenarską podłączoną do studzienek ściekowych,,
- wykonanie izolacji pionowej z zabezpieczeniem jej folią kubełkową,
- wykonanie opaski z płytek chodnikowych z obrzeżem 8x25 cm,
- wykonanie przykanalika z rur PCV fi 200 z podłączeniem do istniejących studni,
- regulacja wysokościowa studzienek do poziomu zaprojektowanego ,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ( w zakresie: drenażu , przykanalików , studni , wysokości terenu)
Szczegółowy zakres zadania został określony w projekcie zagospodarowania terenu z drenażem opaskowym , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w przedmiarach robót ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo-Budowlany
Instalacyjno-Czyszczeniowy
Damian Wagstyl, ul. Cedrowa 1, 43-200 Pszczyna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20545,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20545,39
Oferta z najniższą ceną: 20545,39 / Oferta z najwyższą ceną: 20545,39
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z uwagi na udzielenie od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne i tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rokowania mające na celu sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, inne
Ozimek
(dolnośląskie)
2 Ambulanse typu C
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Sukcesywne dostawy środków czystości do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lębork
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH