PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty w zakresie naprawy i montażu urządzeń odwadniających oraz regulacji i konserwacji rowów w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

102958/2014

Opis

Rybnik: Roboty w zakresie naprawy i montażu urządzeń odwadniających oraz regulacji i konserwacji rowów w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich
Numer ogłoszenia: 102958 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69740 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4227478, 4227874, faks 032 4227479.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty w zakresie naprawy i montażu urządzeń odwadniających oraz regulacji i konserwacji rowów w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
a) w zakresie rowów odwadniających pas drogowy: pogłębienie i regulację rowów odwadniających, oczyszczenie przepustów,regulację przepustów pod zjazdami tj. wykonanie z rur PCV i rur betonowych wraz ze ściankami czołowymi betonowymi, umocnienie rowu korytami prefabrykowanymi, ściekiem betonowym płaskim, umocnienie skarp rowu płytami betonowym, obrukowanie skarp brukiem kamiennym, ułożenie betonowego ścieku skarpowego, ścinkę zawyżonych poboczy, utwardzenie poboczy destruktem z asfaltobetonu, karczowanie pni drzew;
b) w zakresie urządzeń kanalizacji deszczowych: montaż ( przebudowę ) drogowych studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, przebudowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych i komór murowanych, regulację pionową wpustów ściekowych drogowych studzienek ściekowych, w tym z wymianą wpustu żeliwnego, regulację pionową włazów studni rewizyjnych, w tym z wymianą włazu żeliwnego, montaż płyt nastudziennych i włazów żeliwnych, naprawy kanałów deszczowych z rur betonowych i rur PCV, wykonanie nawierzchni bitumicznych, wykonanie i remonty cząstkowe nawierzchni chodników z płyt beton. i kostki brukowej, montaż krawężnika, wudowanie
obrzeży.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.11.21.00-6, 45.23.24.10-9, 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo-Transportowo-Usługowy AGAL Grzegorz Piątek, ul. Letnia 10, 44-273 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153556,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 149143,65
Oferta z najniższą ceną: 149143,65 / Oferta z najwyższą ceną: 174533,58
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pisz
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Lipsku
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Lipsko
(mazowieckie)
Roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00036.2013 z dnia 01.10.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH