PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek. Wykonanie zamówienia dodatkowego związanego z przebudową wiaduktu w km 51+133 w...

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

146475/2014

Opis

Kielce: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek. Wykonanie zamówienia dodatkowego związanego z przebudową wiaduktu w km 51+133 w m.
Osiek
Numer ogłoszenia: 146475 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139945 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, faks 041 347-04-70.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek. Wykonanie zamówienia dodatkowego związanego z przebudową wiaduktu w km 51+133 w m.
Osiek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek. Wykonanie zamówienia dodatkowego związanego z przebudową wiaduktu w km 51+133 w m.
Osiek.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 44.43.00.00-3, 44.11.40.00-2, 45.44.20.00-7, 45.22.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Infrastruktura transportowa, Działania IV.1 Infrastruktura drogowa.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136592,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 209331,10
Oferta z najniższą ceną: 209331,10 / Oferta z najwyższą ceną: 215828,74
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano zgodnie z art. 66 i 67 ust.1 pkt. 5 b Ustawy PZP z uwagi na powstanie zamówienia dodatkowego, którego nie można było przewidzieć. Na realizację zadania
podstawowego została zawarta umowa w dniu 11.02.2013 r. z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego- w trybie przetargu nieograniczonego. Podczas realizacji zamówienia podstawowego związanego z przebudową wiaduktu w km 51+133 w m. Osiek po dokonaniu robót rozbiórkowych obiektu stwierdzono: - Niezgodność istniejącego zbrojenia z prętów w kształcie litery C z zaprojektowanymi z uwagi na zniszczone i skorodowane pręty uniemożliwiające montaż belek gzymsowych; -Uszkodzenia konstrukcji żelbetowej skrzydełek w postaci przełamania konstrukcji na styku ściany i kapy chodnikowej; - Po dokonaniu demontażu nawierzchni i izolacji stwierdzono niezgodności spadków poprzecznych na odkrytej płycie pomostu z przyjętymi na podstawie dokumentacji archiwalnej; - W wyniku dokonania odkrywek kontrolnych na dojazdach do obiektu stwierdzono brak płyt przejściowych na dojazdach do obiektu , które to na etapie projektowania założone były przez projektanta jako istniejące na podstawie dokumentacji archiwalnej; Został opracowany projekt zamienny. W skład zamówienia dodatkowego wchodzą roboty wyszczególnione w projekcie oraz roboty niezbędne wskazane przez Inżyniera Kontraktu w protokole konieczności nr 4. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych określonych w protokole konieczności nr 4 związanych z przebudową obiektu mostowego (wiaduktu): -Skrócenie istniejących prętów
w kształcie litery C 5 elem. x 2 ciecia x 80 x 2 strony = 1600 szt; -Wywóz elementów stalowych na odległość do 20 km: obmiar 0,4 m x 5 szt x 160 x 1,57 kg/m = 1004 kg, -Wyburzenie betonu - 4m3; -Wywiezienie gruzu
betonowego na odległośćdo 20 km - 4m3; - Zbrojenie betonu stalą klasy A-II 18G2A lub BSt500; -Wykonanie betonu B-30 - 10,7m3; -Wykonanie betonu B-15 - 11,1m3; -Izolacja pomostu z papy termozgrzewalnej (na pomoście i płytach przejściowych)- 37,3m2; -Naprawy powierzchniowe betonu zaprawą PCC (uzupełnienie ubytków betonu, wypełnienie rakowin, reprofilacja - 21,45m2. Technologia robót określona została w SST dla obiektu mostowego zgodnie z umową podstawową. Zadanie realizowane na
podstawie przedmiarów robót sporządzonych przy wykorzystaniu dokumentacji projektowej dla kontraktu podstawowego oraz projekt zamienny wykonany przez Projektanta wraz z rysunkami oznaczonymi nr Nr 5a Przebudowa przęsła mostu, Nr 8a Przebudowa gzymsów i kap chodnikowych na przęsłach, Nr 8b Przebudowa skrzydełek i kap chodnikowych na skrzydełkach, Nr 9a Płyty przejściowe, Nr 14 Korekta
niwelety drogi na wiadukcie. 1.Roboty wyszczególnione w zamówieniu dodatkowym nie były ujęte w zamówieniu podstawowym. 2.Zamówienie dodatkowe nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. 3.Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego z uwagi na technologiczne powiązanie wskazanych robót dodatkowych z robotami podstawowymi. 4.Zamówienie dodatkowe nie było możliwe do przewidzenia w fazie przygotowywania dokumentacji projektowej jak również przetargowej z uwagi na fakt , że faktyczne wykonanie obiektu odbiegało od dokumentacji archiwalnej, na
której opracowaniu opierał się projektant. 5.Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, uzależnione jest od wykonania zamówienia podstawowego, z przyczyn technicznych oddzielenie tego zamówienia od zamówienia podstawowego jest niemożliwe i
wymagałoby poniesienia niewspółmiernych kosztów. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest uzasadniona w sporządzonym komisyjnie protokole konieczności

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH