PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul....

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zielona Góra / lubuskie

Numer ogłoszenia

191402/2014

Opis

Zielona Góra: Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.
Numer ogłoszenia: 191402 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157768 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 412 50 01, faks 68 412 50 09.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 7.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależną infrastrukturą techniczną, stanowiącą łącznie całość funkcjonalno-użytkową. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze działki nr 501, 502/2 obręb 13:
7.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
- Powierzchnia zabudowy hala lekkoatletyczna: ok. 1569m2
- Powierzchnia zabudowy części socjalnej (bez siłowni ciężarowców): ok. 481m2
- Powierzchnia użytkowa siłowni ciężarowców: ok. 110m2
- Kubatura (bez siłowni dla ciężarowców): 14 560m3
7.2.1. zagospodarowania terenu:
1) przeprojektowanie i budowa nawierzchni komunikacyjnych (drogi dojazdowe, parkingi dla samochodów osobowych, chodniki, plac manewrowy dc. ppoż.)
2) zagospodarowanie terenów zielonych
3) zaprojektowanie i budowa przyłączy i sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, woda użytkowa, sieci i instalacje elektryczne, sieci i instalacje teletechniczne)
4) zaprojektowanie i budowa oświetlenia zewnętrznego
5) zaprojektowanie i budowa oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu (sieci elektroenergetyczne eND oraz eWD przebiegające wzdłuż projektowanej drogi oraz wzdłuż projektowanych parkingów) lub usunięcie kolizji infrastuktury istniejącej z projektowaną.
6) wycinka i wykarczowanie drzew. (Wycinka i wykarczowanie drzew leży po stronie Wykonawcy. Koszty administracyjne wycinki po stronie Zamawiającego. Materiał stanowi własność Zamawiającego. Materiał należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do wycinki i wykarczowania przewidziano ~150 drzew o obwodzie średnim ~80 cm (10 brzóz, 140 sosen)
7.2.2. dla przebudowy i rozbudowy hali lekkoatletycznej - wykonanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ oraz z uwzględnieniem szczegółowych wymagań w stosunku do nawierzchni sportowej w hali lekkoatletycznej stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ.
7.2.3. dla budynku socjalnego - sporządzenie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ z zastrzeżeniem wytycznych opisanych w załączniku nr 9 do SIWZ;
7.2.4. dla obszaru siłowni ciężarowców - sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych wg załącznika nr 9 do SIWZ, stanowiącego integralną część niniejszego SIWZ oraz punktu 3.3 SIWZ
7.2.5. dla sieci i przyłączy uzbrojenia oraz układu komunikacyjnego - sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych wg załącznika nr 9 do SIWZ, stanowiącego integralną część niniejszego SIWZ oraz punktu 3.3 SIWZ.

Obiekt wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną stanowić ma funkcjonalno-użytkową całość.
Przewiduje się pełne przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji, w tym z załącznikiem nr 9, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ, dokumentacją projektową (projektem budowlanym) stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ oraz szczegółowymi wymaganiami w stosunku do nawierzchni sportowej w hali lekkoatletycznej stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ.
7.4. Zakres przedmiotu zamówienia:
7.4.1. Część I - rozbudowa hali lekkoatletycznej wg projektu budowlanego wykonanego przez spółkę ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o. (projekt stanowi załącznik nr 11 do SIWZ) oraz projektu wykonawczego wykonanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.
7.4.2. Część II - przeprojektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę części dotyczącej obszaru o powierzchni użytkowej około 110 m2 (+-5%). Zaprojektowanie sieci i przyłączy do obiektu i zagospodarowania terenu (kanalizacja deszczowa, sanitarna, przyłącze energetyczne oraz usunięcie kolizji), uzyskanie niezbędnych uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu w przypadku realizacji przyłączy na zgłoszenie. Szczegółowy opis prac projektowych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia opisany został w załączniku nr 9 do SIWZ.
7.5. Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt pozwolenie na użytkowanie w terminie określonym w pkt 4 SIWZ.
7.6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zawartym w załączniku nr 13 do SIWZ (dot. nawierzchni kauczukowych), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) Certyfikat Indoor Athletics Facility Certyficate dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego parametrom wyszczególnionym w tabeli w załączniku nr 13 do SIWZ.
b) autoryzację producenta nawierzchni dotyczącą konkretnego zadania,
c) wyniki badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione w załączniku nr 13 do SIWZ w tabeli nr 1 ,
d) aktualny atest higieniczny,
e) próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,
f) badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w załączniku nr 13 do SIWZ w tabeli nr 2,
g) badanie niezależnej jednostki upoważniającej do badań na podstawie akredytacji potwierdzające uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień BFl oraz wydzielanie dymu S1.
h) aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością - EN ISO 9001,
7.7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, zwany dalej harmonogramem uwzględniający wymagania Zamawiającego zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający żąda, aby harmonogram uwzględniał w roku 2014 rzeczową realizację przedmiotu zamówienia na poziomie minimum 60% wartości inwestycji. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
7.8. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 5 lat oraz rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
7.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę dla projektu budowlanego będącego załącznikiem nr 11 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6, 45.11.27.00-2, 45.22.33.00-9, 45.23.24.60-4, 45.31.00.00-3, 71.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2016 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: SKANSKA S.A. (lider), 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9 oraz HEMET Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra,ul. Fabryczna 23a, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8970117,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7190999,00
Oferta z najniższą ceną: 7190999,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7190999,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w w zakresie - Kursów zawodowych, Doradztwa zawodowego, Profilaktyki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lisewo
(kujawsko-pomorskie)
Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV ? 200 i 160 oraz PE ? 225, w ulicy Zofiówka w Ostrowcu Świętokrzyskim z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
Zakup fabrycznie nowej Równiarki drogowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czerwionka-Leszczyny
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH