PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III)

Gmina Dąbrówka

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dąbrówka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

159393/2014

Opis

Dąbrówka: Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III)
Numer ogłoszenia: 159393 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207620 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, faks 029 7578220.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Trojany, Zaścienie i Chruściele, 2. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lasków, 3. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ludwinów i Józefów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiary robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (równoważnych). W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.21.00-3, 45.23.31.40-2, 45.11.30.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie finansowane w ramach Działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2014.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WOD-BUD Jarosław Karpiński, Kołaków 74, 05-254 Kołaków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1993741,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2464000,00
Oferta z najniższą ceną: 2464000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4153524,05
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa wideogastroskopów z insuflatorem CO2 dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH