PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie

Gmina Sompolno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sompolno / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

20422/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 20422 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 523976 - 2013 data 17.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2714054, fax. 063 2714057.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść,przed terminem składania ofert, wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na cały okres związania ofertą.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING Bank Śląski Oddział w Koninie-ZOK w Sompolnie, Nr 98 1050 1735 1000 0022 5719 7364. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, a nie data dokonania polecenia przelewu. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, w pok. nr 5. Kserokopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty.
W ogłoszeniu powinno być: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść,przed terminem składania ofert, wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na cały okres związania ofertą.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING Bank Śląski Oddział w Koninie-ZOK w Sompolnie, Nr 98 1050 1735 1000 0022 5719 7364. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, a nie data dokonania polecenia przelewu. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, w pok. nr 5 lub umieścić w ofercie w sposób umożliwiający zwrot dokumentu. Wskazane jest, aby kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH