PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bieruń / śląskie

Numer ogłoszenia

150952/2014

Opis

Bieruń: Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym
Numer ogłoszenia: 150952 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41411 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 3242400, faks 32 2164777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych rozbudową Przedszkola nr 2 w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 230. Projekt przewiduje utworzenie dodatkowego pomieszczenia w miejscu obecnego tarasu w budynku przedszkola oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Prace budowlane będą wykonywane w czynnym budynku przedszkola. W związku z powyższym roboty budowlane muszą być tak prowadzone, aby umożliwić bezpieczne funkcjonowanie przedszkola. 1. Charakterystyka terenu Wjazd na teren działki od wschodu, z wewnętrznej drogi osiedlowej. Od południa do budynku przylega taras. Teren działki zagospodarowany jako ogród przedszkolny, z urządzeniami zabawowymi dla dzieci i zielenią urządzoną. Teren działki jest w całości ogrodzony. 2. Charakterystyka obiektu Budynek jest wolnostojący, zlokalizowany w północnej części działki 513/61, równolegle do ul. Warszawskiej. Budynek przedszkola jest 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Składa się z głównej części przedszkola (segment A) i przybudówki (segment B). Główna część budynku ma kształt prostokąta o wymiarach 19,30 x 19,20 m. Budynek zalicza się do grupy niskich (N). 3. Zakres prac W ramach zamówienia należy wykonać: dodatkowe pomieszczenie w miejscu obecnego tarasu z podcieniem, pod pomieszczeniami na I piętrze, oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Nowy obiekt wraz z istniejącą już częścią będzie posiadał: Kubaturę - 6 642,25 m3 Powierzchnię zabudowy - 512,25 m2 Powierzchnię użytkową - 658,45 m2 Prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmują między innymi: budowę nowego placu zabaw, altanki na zabawki, adaptację wolnostojącej ściany na pergolę, budowę chodników, schodów terenowych i nawierzchni bezpiecznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, demontaż istniejącego ogrodzenia i budowę nowego, wykonanie trawników i nasadzeń zieleni. Prace związane rozbudową budynku przedszkola obejmują między innymi: przebudowę tarasu i schodów, prace wyburzeniowe i zamurowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, usunięcie ocieplenia ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, wykonanie nowego ocieplenia elewacji wraz z obróbkami dylatacji, usunięcie starych i wykonanie nowych posadzek pomieszczenia parteru schodów, wewn. i zewn. oraz tarasu, wykonanie ściany osłonowej szklano-aluminiowej klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż schodów stalowych zewnętrznych, demontaż krat, balustrad i pochwytów oraz wykonanie nowych, wymianę wyłazu dachowego oraz klap rewizyjnych, wykonanie sufitu na konstrukcji stalowej z płyt gk., wykonanie tynków wewnętrznych oraz powłok malarskich ścian i sufitów, wykonanie i montaż osłon na grzejniki, szaf wnękowych, wykonanie instalacji CO i elektrycznej wg rysunków branżowych. Dokładny zakres prac określono w dokumentacji technicznej oraz w przedmiarach robót, które są załącznikami do SIWZ. Zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do robót. B. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: 1. Projekt budowlany - opinia techniczna, architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. 2. Projekty wykonawcze - zagospodarowanie terenu, budynek. 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 4. Przedmiar robót. C. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw D. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zlokalizowania wszystkich urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia urządzeń - wykonawca pokrywa koszty usunięcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej - kierownika budowy. E. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: 1. Zapewni bieżącą obsługę geodezyjną. 2. Zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie. 3. Przed rozpoczęciem prac opracuje plan organizacji robót oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wg wytycznych zawartych w projekcie i przedstawi go zamawiającemu. 4. Wykona oznakowanie terenu budowy tablicami ostrzegawczymi o rodzaju prowadzonych robót. 5. Zapewnieni warunki bezpieczeństwa na posesji - placu budowy w okresie wykonywania prac - poprzez prawidłowe oznakowanie miejsca robót i zajęcia pasa drogowego, oraz bieżące utrzymanie i czyszczenie dróg, z których będzie korzystał wykonawca w czasie realizacji zadania. 6. Prawidłowo oznakuje oraz zabezpieczy dojścia i dojazdy w okresie prowadzenia robót, a także zabezpieczy możliwość dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (straż, pogotowie itp.). 7. Zobowiązany jest do składowania materiałów rozbiórkowych i przygotowanych do wbudowania oraz zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem. 9. Wykona zasilanie placu budowy w niezbędne media oraz pokryje koszty ich zużycia. 10. Będzie informować wyprzedzająco użytkownika o wszelkich utrudnieniach oraz przerwach w dostawie mediów, spowodowanych realizacją przedmiotu zamówienia. 11. Weźmie udział w przekazaniu wykonanych robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym gestorom urządzeń uzbrojenia terenu na warunkach określonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji. 12. Zapewni udział kierownika budowy wraz z kierownikami robót branżowych w odbiorach końcowych w terminie wyznaczonym przez służby (Straż Pożarną, Sanepid, Nadzór Budowlany) w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 13. Przeprowadzi wszelkie niezbędne: próby, badania, odbiory przewidziane przepisami, w tym przede wszystkim wynikających ze STWiORB, oraz konieczne, a nie ujęte w przedmiarze robót. 14. Uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót i doprowadzi terenu budowy, po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego. 15. Wykona inwentaryzację terenu (przed rozpoczęciem robót) oraz odtworzy zniszczone przez siebie punkty graniczne. 16. Wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z wniesieniem do zasobów mapowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i przekaże zamawiającemu, nie później niż w dzień odbioru. 17. Wykona i przekaże dokumentację fotograficzną zakresu robót - wersja elektroniczna z datami wykonania zdjęć obiektów sąsiadujących z realizowaną inwestycją, którą należy wykonać przed przystąpieniem do robót, w trakcie oraz po zakończeniu robót (bezwzględnie elementy ulegające zakryciu). 18. Wykona i przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egz. (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawierać oryginały wszystkich dokumentów). F) Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego. Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami, przenoszącymi zharmonizowane normy europejskie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. W świetle zapisów Prawa zamówień publicznych (art.30) należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy pzp, uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności ( tekst jednolity Dz. U. 2010.138.935) zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. W związku z powyższym zamawiający będzie wymagał od wykonawcy stosownego oświadczenia w stosunku do wyrobów, które podlegają takiemu oznakowaniu. G) Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art.29 ust.4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. H) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. I) Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.21.41.00-1, 45.45.30.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.32.00.00-6, 45.42.11.46-9, 45.42.11.53-1, 45.42.11.60-3, 45.43.21.00-5, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.10.00-0, 45.11.12.13-4, 45.11.12.91-4, 45.11.27.23-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski - Lider konsorcjum, REMONT-EX Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Larysza 11 - Partner konsorcjum, ul. Larysza 11, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 817786,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 749071,35
Oferta z najniższą ceną: 749071,35 / Oferta z najwyższą ceną: 918259,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego PN 92/12/KE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH