PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Słubice ul.Mazowiecka, ul.Chojaki, ul.10 kwietnia.

Gmina Słubice

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słubice / mazowieckie

Numer ogłoszenia

181413/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 181413 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181339 - 2014 data 25.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, woj. mazowieckie, tel. 24 2778056, fax. 24 2778210.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach podwykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 uat. 1. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego pierwszej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Obowiązek ten dotyczy umów o podwykonawstwo na dostawy/usługi spełniających wymagania wskazane w pkt. 4. 4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wyłącza się z tego obowiązku umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy/usługi o wartości mniejszej niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to dotyczy także umów o podwykonawstwo w dostawach/usługach o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcy w czasie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego po przedłożeniu przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego projektu umowy. 6. Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określa projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ. 7. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 8. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 9. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 8. 10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 13. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 14. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. 15. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 16. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. 17. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 25 Umowy. 18. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 19. W przypadku określonym w pkt 18., w szczególności wystąpienia robót (materiałów) zamiennych, robót dodatkowych lub w przypadku konieczności zaniechania niektórych robót budowlanych, wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności. 20. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę. 21. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 22. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i(lub) doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 23. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 24. Wykonawca zapewnia, że (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku niewypłacalności Wykonawcy będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 25. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 26. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 27. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 28. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 26., lub przekazania informacji, której mowa w pkt 27., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności, z uwzględnieniem postanowień §22 pkt 2 umowy. 29. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 30. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 1, które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 31. Rozliczenie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych a) W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji umowy robót (materiałów) zamiennych, wynagrodzenie za te roboty (materiały) ustala się zgodnie z pkt 31. lit. c), natomiast ryczałt za przedmiot odbioru, wynikający z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w skład którego wchodzą roboty (materiały) zamienne, ulega obniżeniu o wartość tych robót (materiałów) zamiast których będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne, wynikającą z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a następnie powiększeniu o wartość robót (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zweryfikowanym przez Zamawiającego. b) W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot odbioru wynikający z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w skład którego wchodzą roboty zaniechane, zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych wynikającą z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy. c) Dla rozliczenia robót zamiennych i zaniechanych uwzględnia się wskaźniki cenotwórcze wynikające z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy natomiast koszt materiałów i sprzętu wg średnich stawek wyd. Sekocenbud z okresu wbudowania materiałów, zaś w przypadku ich braku - według faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. d) Zmiana wartości przedmiotu odbioru, z uwagi na wprowadzenie robót (materiałów) zamiennych lub zaniechanie wykonywania niektórych robót, zgodnie z ustaleniami zawartymi w lit. a) i lit. b), zmienia w takim samym zakresie wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 pkt 1.2. umowy. e) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów oraz z uwzględnieniem wskaźników cenotwórczych (cen jednostkowych), zgodnych z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu i załączonym do niniejszej umowy..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w formie gorących posiłków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wiązowna
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH